Nahajate se tukaj

Politika kakovosti

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu je pomemben sestavni del poslovne politike družbe Elektro Primorska d.d. in služi za določanje in uresničevanje ciljev na teh področjih. Politika je vgrajena v poslovne načrte in vse poslovne procese.

Zaradi dejavnosti družbe na območju od Triglava do Jadrana, kar obsega 21,4% ozemlja države, skrbimo za stalno informiranje, usposabljanje in motivacijo vseh zaposlenih in dajemo temeljni pomen zaposlenim - sodelavcem kot nosilcem kakovosti in ravnanja z okoljem ter skrbi za varnost in zdravje pri delu.

Vodstvo družbe omogoča pogoje in vire za uspešno delovanje sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter sistema varovanja zdravja in varnosti pri delu, kar zagotavlja neprestano rast na poti k poslovni odličnosti.

Politika na področju kakovosti je v prvi vrsti naravnana v zavezanost izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljševanju in preseganju zakonskih zahtev in pričakovanj odjemalcev. Spodbujamo uvajanje in nenehno izboljševanje mehanizmov, ki razvijajo ustvarjalnost in inovativnost in tako omogočajo dinamični razvoj vseh poslovnih procesov. Načrte kakovosti uresničujemo vsi zaposleni. Uresničevanje kakovosti poslovanja v Elektro Primorska d.d. je naravnano k zmanjševanju stroškov poslovanja ob istočasni visoki profesionalni stopnji opravljanja storitev skladno z zahtevami standarda ISO 9001 .

Okoljsko politiko obvladujemo v okviru odgovornega odnosa do okolja v skladu s standardom ISO 14001. Naša dejavnost in naši objekti posegajo v prostor in njegovo namembnost, zato z vzpostavljenim sistemom ravnanja z okoljem obvladujemo pomembne okoljske vidike, povezane z dejavnostjo razdeljevanja električne energije, z vzdrževanjem in graditvijo objektov, z delovanjem elektro kovinskih delavnic in voznega parka. Pri tem upoštevamo stanje okolja ter izpolnjujemo relevantne potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani. S sprejetimi okoljskimi programi v skladu s finančnimi možnostmi družbe uresničujemo okvirne in izvedbene okoljske cilje.

Varnost in zdravje zaposlenih je v naši dejavnosti ključnega pomena zaradi narave dela (delo na terenu ob neugodnih hidrometeoroloških pogojih: veter, dež, sneg, žled, …) in zaradi dela na napravah in postrojih, ki so v normalnem obratovanju pod napetostjo. Politika varnosti in zdravja pri delu je zaveza vodstva družbe, da zagotavlja varnost in zdravje pri delu, razvoj zaposlenih in njihovo zadovoljstvo ter s tem prispeva k uspešnosti poslovanja. Politika se uresničuje tudi z Izjavo o varnosti in oceno tveganja, ki dodatno zavezuje vodstvo k izvajanju ukrepov, zadanih ciljev, obveščanju, usposabljanju, dajanju navodil, ustrezni organiziranosti in zagotavljanju potrebnih virov. V okviru sistemskega pristopa k izboljševanju varnosti in zdravja pri delu v Elektro Primorska d.d. poudarjamo potrebo po spreminjanju miselnosti in odgovornemu odnosu zaposlenih do varnosti in zdravja pri delu.

Za pripravo in pregledovanje politike VZD je s sodelovanjem sveta delavcev zadolžen predstavnik vodstva za VZD, odobri pa jo predsednik uprave.

Vodstvo skrbi, da sprejeto politiko kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu poznajo, spremljamo in uresničujejo vsi sodelavci družbe.

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, predstavlja okvir za določanje ciljev kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu. Politiko pregledujemo v okviru rednih letnih vodstvenih pregledov, jo po potrebi dopolnjujemo ali spreminjamo.