Nahajate se tukaj

PRODAJA

ELEKTRO PRIMORSKA d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Matična številka: 5229839000
ID za DDV: SI37102656, kot prodajalec objavlja:

 

VABILO K ZBIRANJU PONUDB ZA PRODAJO STANOVANJA

 

Povabilo je objavljeno na internetni strani družbe Elektro Primorska d. d.  in v časopisu Primorske novice.

 

PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:

 

Naziv: Stanovanje Gregorčičeva 5, Kanal

Lokacija: Gregorčičeva ulica 5, Kanal

Letnik:  1962
Velikost: 67,9 m2

ID št.: 2269-156-2

 

Opis:

Trisobno stanovanje št. 2 se nahaja v visokem pritličju poslovno stanovanjske stavbe - štev. stavbe 156, k.o. 2269 Kanal, na naslovu Gregorčičeva ulica 5, 5213 Kanal. Stanovanje je orientirano na vzhod in zahod. Stanovanju pripada še kletni prostor v kletni etaži stavbe.
Stavba se nahaja na parc. št. *135/1, k.o. 2269 Kanal. Stanovanje predstavljajo sledeči prostori: kuhinja, dnevni prostor, hodnik, spalnica, kopalnica, manjša shramba in balkon. V kuhinji, na hodniku in v shrambi je položen topli pod, v dnevnem prostoru in spalnici je položen klasični parket.
V kopalnici so položene talne in stenske keramične ploščice, montirani so standardni sanitarni elementi.
Tlak na balkonu je betonski, ograja balkona je Fe izvedbe. Stavbno pohištvo, t.j. okna in vrata so prvotne izvedbe. Okna in balkonska vrata so lesena, opremljena z PVC roletami. Ogrevanje stanovanja ni izvedeno, možno je izvesti ogrevanje s pečjo na trda goriva oziroma na pelete. Stanovanje ni opremljeno.

Navedeno stanovanje trenutno ni v uporabi. Vsa finalna izvedba v prostorih stanovanja kot tudi stavbno pohištvo je prvotne izvedbe in potrebno obnove. Tudi sama stavba je potrebna obnove - toplotna izolacija fasade, zamenjava salonitne kritine.

Energetska izkaznica: DA

IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za predmet prodaje je 52.600,00 EUR in je določena na podlagi ocene tržne vrednosti nepremičnine, določene s strani cenilca.

Nepremičnina je na podlagi zemljiško-knjižnih podatkov na dan objave tega vabila prosta bremen.

VARŠČINA

Ponudniku ni potrebno vplačati varščine za resnost ponudbe.

POGOJI PRODAJE:

 1. Sodelovati smejo fizične ali pravne osebe, ki lahko v RS pridobijo lastninsko pravico in oddajo pravočasno ter popolno ponudbo.
 2. Nepravočasne in nepopolne ponudbe ter ponudbe, nižje od izhodiščne cene, ne bodo obravnavane.
 3. Prodajalec si pridržuje pravico, da:
 4. z najboljšimi ponudniki izvede dodatna pogajanja;
 5. postopek pred sklenitvijo pravnega posla brez obveznosti do ponudnikov ustavi, ne da bi za to navedel razloge. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno je zato izključena.
 6. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Vsaka odgovornost prodajalca za morebitne stvarne napake je izključena.
 7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja cena.
 8. V ponudbi morajo ponudniki obvezno navesti neto ceno, ki bi jo bili pripravljeni plačati za nakup nepremičnine. Ponujena cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo ponudniku dodatno in sicer  na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora v celoti plačati ponudnik, kolikor ne bo s prodajno pogodbo drugače dogovorjeno.
 9. V kolikor bosta prejeti dve enakovredni ponudbi za nepremičnino, se izvede dodaten krog pogajanj o zvišanju ponudbene cene s ponudniki na podlagi pisnega poziva.
 10. Z izbranim ponudnikom bo prodajalec sklenil prodajno pogodbo v roku trideset (30) dni po pisnem obvestilu prodajalca, da je ponudbo sprejel.
 11. Ponudnik bo moral celotno kupnino plačati na TRR prodajalca skladno z določili prodajne pogodbe.
 12. V primeru, da ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta.
 13. Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest ponudnika bo izvršena po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom lastništva. Ob primopredaji bosta stranki sestavili poseben primopredajni zapisnik.
 14. Ponudnik je seznanjen z možnostjo, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe za nepremičnino potrebno zagotoviti tudi izpolnjevanje pogojev v smislu pridobitve morebitnih dovoljenj ali soglasij ter da je veljavna sklenitev pravnega posla lahko odvisna od predhodne pridobitve takih potrdil, dovoljenj ali soglasij. 

Pisna ponudba mora vsebovati:

 • ime, priimek / naziv, davčna št., matična št /EMŠO ter naslov ponudnika in kontaktne podatke;
 • navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo;
 • ponujeno ceno za nakup stanovanja (brez davka, v evrih);
 • izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega vabila.

Ponudbe pošljejo ponudniki po pošti na naslov: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, , s pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za stanovanje«.

ROK ZA ODDAJO PONUDB

Zbiranje ponudb bo trajalo od objave do 15.01.2021.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov:

ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

OGLED NEPREMIČNIN

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba:

 ROK V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O IZIDU

O izidu zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 (petnajstih) dneh po poteku roka za oddajo ponudb.

Nova Gorica, 17.12.2020