Sklepi 23. seje skupščine družbe Elektro Primorska, d. d.

Sklepi 23. seje skupščine družbe Elektro Primorska, d. d.

29. 6. 2018

Nova Gorica, 29. junij 2018 – Na današnji 23. seji skupščine Elektra Primorska, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2017, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter poročilom uprave o lastnih delnicah. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, na kateri je bilo prisotnega 92,73 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Primorska za leto 2017 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2017.

Delničarji so sprejeli nasprotni predlog sklepa, ki ga je vložil predlagatelj Slovenski državni holding, d. d. o uporabi bilančnega dobička. Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2017 v višini 2.549.021,20 EUR, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Družba bo dividende izplačala 28. 9. 2018, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27. 9. 2018 na način, določenim s sklepom uprave. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

Na skupščini so za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o.

Družba Elektro Primorska je v letu 2017 poslovala uspešno in izboljšala vse ekonomske in tehnične kazalce, ki so bili določeni s poslovnim načrtom. V letu 2017 je družba ustvarila nekaj več kot 7,2 milijona EUR čistega dobička, kar je za 9 % bolje od lanskega leta in tudi bolje od plana. Knjigovodska vrednost delnice družbe na dan 31. 12. 2017 znaša 8,01 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 3 % (v letu 2016 je znašala 7,73 EUR).

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava