Alt

Zanesljivost oskrbe

Zanesljivost oskrbe (neprekinjenost) se meri s številom in trajanjem prekinitev:

V celotnem omrežju

Za zanesljivost oskrbe v celotnem omrežju se uporabljajo naslednji kazalniki:

  • SAIDI (minut/odjemalca): je kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu, ki je razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja posameznih odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala. Prikazuje povprečni letni čas, ko je končni odjemalec brez oskrbe z električno energijo;
  • SAIFI (prekinitev/odjemalca): je kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, ki je razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala. Prikazuje kolikokrat povprečno je bila končnemu odjemalcu letno prekinjena oskrba z električno energijo;
  • CAIFI (prekinitev/odjemalca): je kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja odjemalca, ki je razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom prizadetih odjemalcev z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala. Prikazuje kolikokrat povprečno je bila končnemu odjemalcu letno prekinjena oskrba z električno energijo upoštevajoč odjemalce z vsaj eno prekinitvijo;
  • CAIDI (minut/prekinitev): je kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja odjemalca, ki je razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala. Prikazuje povprečno trajanje posamezne prekinitve oskrbe z električno energijo.
  • MAIFI (kratkotrajnih prekinitev/odjemalca): je kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, ki je razmerje med celotnim številom kratkotrajnih prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala. Prikazuje koliko kratkotrajnih prekinitev je imel povprečno posamezni končni odjemalec.
  • MAIFIe je kazalnik povprečne frekvence dogodkov kratkotrajnih prekinitev napajanja v sistemu, ki je razmerje med celotnim številom dogodkov, ki povzročijo eno ali več kratkotrajnih prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.

Na posameznem prevzemno-predajnem mestu

Prekinitve na posameznem prevzemno-predajnem mestu pa delimo glede na:

  • vrsto prekinitev (načrtovane ali nenačrtovane prekinitve);
  • trajanje prekinitev (kratkotrajne prekinitve to je krajše ali enake od treh minut in dolgotrajne prekinitve to je daljše od treh minut);
  • napetostni nivo prekinitev (prekinitve srednjenapetostnem omrežju ali prekinitve nizkonapetostnem omrežju);
  • vrsto izvoda RTP/RP na SN omrežju (mestni ali mešani ali podeželski).

Za odjemalce, ki nimajo sklenjene pogodbe o kakovosti električne energije, je SODO objavil minimalne standarde zanesljivosti oskrbe z električno energijo, navedene v spodnji tabeli:

Vrednosti dovoljenega trajanja in števila nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (prekinitve, daljše od treh minut), ki so posledica lastnih vzrokov (brez tujih vzrokov in višje sile) ter števila vseh kratkotrajnih prekinitev (prekinitve krajše ali enake trem minutam), za vsako prevzemno-predajno mesto SODO v enem koledarskem letu so prikazane v spodnji tabeli.

NAPETOSTNI NIVO VRSTA IZVODA RTP/PR NA SN OMREŽJU PRIKLJUČITEV NA SN IZVOD RTP SKUPNO TRAJANJE DOLGOTRAJNIH PREKINITEV (LASTNI VZROK) [MIN/LETO] SKUPNO ŠTEVILO DOLGOTRAJNIH PREKINITEV (LASTNI VZROK) [PREK./LETO] ŠTEVILO VSEH KRATKOTRAJNIH PREKINITEV [PREK./LETO]
VN 1
SN Podeželski

Mešani

Mestni

Neposredno 450

150

150

6

5

4

28

18

10

NN Podeželski

Mešani

Mestni

Posredno 950

350

350

16

10

8

35

22

13

 

SODO načrtuje in izvaja vzdrževalna in razširitvena dela na omrežju tako, da vsota števila načrtovanih dolgotrajnih prekinitev v zadnjih 10 letih ne preseže 10-kratnih letnih maksimalnih vrednosti po določilih iz prejšnjega odstavka.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava