Alt

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Naslov: Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
Matična številka: 5229839000
Identifikacijska številka za DDV: SI 37102656
Kontakt: Tel.: + 386 (5) 339 67 00

Telefax: + 386 (5) 339 67 05
E-pošta: info@elektro-primorska.si

Odgovorna oseba: Uroš Blažica, univ. dipl. inž. el, predsednik uprave
Datum prve objave kataloga: 10. 8. 2005
Datum zadnje spremembe: September 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.elektro-primorska.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Elektra Primorska, d. d., v tiskani obliki pa na sedežu Elektra Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.
2. a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI IN DEJAVNOSTI ORGANA
Kratek opis delovnega področja Elektra Primorska, d. d. Podjetje Elektro Primorska, d. d. je organizirano kot delniška družba. Najvišji organ družbe je skupščina. Največji delničar je Republika Slovenija. Poslovanje družbe vodi predsednik uprave družbe, ki ga imenuje nadzorni svet družbe. Pri vodenju poslovanja družbe sodeluje tudi posvetovalno telo predsednika uprave družbe, ki ga sestavljajo direktorji vseh štirih sektorjev in dva svetovalca predsednika uprave. V družbi delujejo svet delavcev in dva sindikata.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Dejavnost družbe se opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:

Uprava in kabinet predsednika uprave

Posebni službi uprave:

 • Služba za informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)
 • Služba za nabavo in javna naročila (SNJN)
 • Služba za strateški razvoj in inovacije (SSRI)

Sektorji:

 • Sektor za upravljanje distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES)
 • Sektor za distribucijsko omrežje (SDO)
 • Splošni sektor (SS)
 • Finančno računovodski sektor (FRS)

Območne distribucijske enote:

 • Distribucijska enota Nova Gorica (DE Nova Gorica)

Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica

Tel.: + 386 (5) 339 66 00

Telefax: + 386 (5) 339 66 05

 

 • Distribucijska enota Koper (DE Koper)

Ulica 15. maja 15, 6000 Koper

Tel.: + 386 (5) 668 70 00

Telefax: + 386 (5) 668 70 05

 

 • Distribucijska enota Sežana (DE Sežana)

Partizanska 47, 6210 Sežana

Tel.:  +386 (5) 739 20 00

Telefax: +386 (5) 739 20 05

 

 • Distribucijska enota Tolmin (DE Tolmin)

Poljubinj 100, 5220 Tolmin

Tel.: +386 (5) 382 40 00

Telefax: +386 (5) 382 40 05

Organigram družbe Elektro Primorska, d. d. Organigram
2. b KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Pristojna oseba Tjaša Frelih, kabinet uprave, vodja korporativnega komuniciranja

Naslov: Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova GoricaTel.: + 386 (5) 339 67 36

E-pošta: tjasa.frelih@elektro-primorska.si

2. c SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ELEKTRA PRIMORSKA, d. d.
Interni akti Seznam je dosegljiv na povezavi Zakonodaja.
Državni predpisi Seznam je dosegljiv na povezavi Zakonodaja.
Predpisi EU Seznam je dosegljiv na povezavi Zakonodaja.
2. d SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
Predlogi predpisov Elektro Primorska, d. d. ni predlagatelj predpisov.
2. e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 • Letna poročila družbe, ki jih uprava pripravi za redno letno zasedanje skupščine
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu.
 • Načrt zaščite in reševanja Elektro Primorska d.d. ob naravnih in drugih nesrečah na elektroenergetskih objektih in napravah.
2. f SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
Vrste postopkov, ki jih vodi Elektro Primorska, d. d. Družba Elektro Primorska, d. d. vodi upravni postopek izdaje soglasij za priključitev objekta na distribucijsko omrežje.
Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku
Uradna oseba, strokovni/znanstveni naslov Naziv oz. delovno mesto Obseg pooblastila
SEDEŽ
Damjan Faganel Strokovni vodja za priključevanje, Dostop do omrežja in sistemske zadeve vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)
Vladimir Stopar Strokovni sodelavec za dostop do DO, Priključevanje sedež družbe vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
Marko Baša Referent za priključevanje, Priključevanje sedež družbe vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
DE NOVA GORICA
Tomaž Kompara Direktor DE Nova Gorica vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)
Valter Kočevar Referent za soglasja v DE, Priključevanje Nova Gorica vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
Aljoša Šinigoj Referent za priključevanje, Priključevanje Nova Gorica vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
DE KOPER
Marko Fičur Direktor DE Koper vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)
Tanja Lovrečič Referent za soglasja, Priključevanje Koper vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
Davorin Željko Referent za priključevanje, Priključevanje Koper vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
Patrik Debernardi Referent za soglasja, Priključevanje Koper vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
DE SEŽANA
Žarko Cerkvenik Direktor DE Sežana vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)
Tomaž Gombač Referent za priključevanje, Priključevanje Sežana vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
Marko Mikuletič Referent za soglasja, Priključevanje Sežana vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
DE TOLMIN
Jernej Kenda Direktor DE Tolmin vodi in odloča v enostavnih postopkih o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)
Miran Uršič Vodja oddelka za podporo odjemalcem, Oddelek za podporo odjemalcem Tolmin vodi in odloča v enostavnih postopkih o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
Peter Klinc Referent za priključevanje, Priključevanje Tolmin vodi in odloča v enostavnih postopkih o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO
ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.
David Milutinović

univ. dipl. prav.

Vodja oddelka za splošne zadeve,

Oddelek za splošne zadeve Koper

vodi in odloča v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi

 

2. g. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ELEKTRO PRIMORSKA, d. d
Seznam evidenc Družba Elektro Primorska, d. d. vodi evidenco elektroenergetske infrastrukture.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu,
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Natančen postopek dostopa do informacij javnega značaja je določen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Posamezni sklopi informacij javnega značaja so dostopni na spletni strani: http://www.elektro-primorska.si

Prosilka oziroma prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja:

 • v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
 • osebno na sedežu družbe, na naslovu Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, v času uradnih ur: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro po predhodni telefonski najavi pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja;
 • telefonsko s klicem na telefonsko številko + 386 (5) 339 67 00;
 • preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov info@elektro-primorska.si.

V skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je na spletnih straneh družbe Elektro Primorska, d. d. zagotovljen prilagojen dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami.

V skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je omogočen delni dostop do informacij javnega značaja.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja Elektro Primorska, d. d. lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in s Stroškovnikom za posredovanje informacij javnega značaja.

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
 1. Fotokopije soglasij za priključitev na elektrodistribucijsko omrežje
 2. Vpogled oz. fotokopije dokumentacije v zvezi s postopki javnega naročanja
 3. Podatki o proizvedeni električni energiji za vetrno elektrarno

Objave

Sponzorske in donatorske pogodbe v letu 2024

ZAP.ŠT. PREJEMNIK NAMEN ZNESEK brez DDV
1. Nogometno društvo Gorica sponzorstvo 12.000 €

 

Sponzorstva in donacije v letu 2023

Sponzorstva in donacije v letu 2022

Sponzorstva in donacije v letu 2021

 

Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v nadaljevanju objavljamo podatke o svetovalnih pogodbah in pogodbah za druge intelektualne storitve družbe Elektro Primorska d.d., od leta 2014.

Zap. št. Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Vrednost izplačil Trajanje posla
1. Revizija računovodskih izkazov družbe in skupine za leto 2014 3.9.2014 ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1113 Ljubljana TRR: IBAN 1010 0005 2467 877 8.900,00 EUR 5.398,00 EUR do 30.4.2015
2. Svetovanje v postopkih zadolževanja 26.3.2014 NERU podjetje za finančni inženiring d.o.o., Puštal 15, 4220 Škofja Loka IBAN: SI56 0451 5000 2253 818 950,00 EUR 950,00 EUR enkratno
3. Svetovanje v postopkih zadolževanja 26.6.2014 NERU podjetje za finančni inženiring d.o.o., Puštal 15, 4220 Škofja Loka IBAN: SI56 0451 5000 2253 818 950,00 EUR 950,00 EUR enkratno
4. Izvedba delavnice »Učinkovita komunikacija in obvladovanje konfliktov« 29.9.2014 S & T Slovenija d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana IBAN: SI56 0292 2001 6163 590 1.951,12 EUR 1.951,12 EUR 29.9.2014
5. Aktuarski izračun za leto 2014 10.01.2015 Mag. Irena Prelog, Dvor 5D, 1210 Ljubljana Šentvid, TRR 02140- 1271044930 pri NLB, davčna številka 61066605 1.076 EUR 1.076 EUR enkratno
6. Prevod strokovnega besedila iz slovenščine v tuji jezik (Konsolidirano letno poročilo družbe in skupine za leto 2013) 10.9.2014 HEBA Karl Klemenčič s.p., Pod Lazami 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici IBAN: SI56 0444 4011 2073 713 1.639,80 EUR 1.639,80 EUR 10.9.2014
7. Oblikovanje in tisk (Konsolidirano letno poročilo družbe in skupine za leto 2013) 14.7.2014 ARTTECH d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica IBAN: SI56 0224 1001 6928 533 5.590,00 EUR 5.590,00 EUR 14.7.2014
8. Izvajanje strokovnih nalog in izobraževanja za program »5.JP Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« 6.11.2014 LAMBERGH d.o.o., Dvorska vas 37a, 4275 Begunje na Gorenjskem IBAN: SI56 3000 0001 0283 588 31.320,00 EUR 22.620,00 EUR do 31.3.2015
9. Študija določitev najvišje dovoljene vrednosti ozemljitvene impedance transformatorskih postaj in določitev napetosti dotika v odvisnosti od trajanja toka okvare (napake) 8.9.2014 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana IBAN: SI56 0292 4001 2833 094 11.668,80 EUR ( delež EP ) 0 EUR do 1.9.2015
10. Tehnično svetovanje pri izvedbi JN 11.4.2014 PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Aljaževa ulica 7 1000 Ljubljana 900,00 EUR 900,00 EUR enkratno
11. Strokovna pomoč pri izvedbi postopka JN za odpravo posledic žledoloma 26.6.2014 Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak Železnica 14 1311 Turjak 1.200,00 EUR 1.000,00 EUR enkratno
12. Pomoč pri obravnavi dveh zahtevkov za revizijo v zvezi z JN 3.11.2015 Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak Železnica 14 1311 Turjak 4.100,00 EUR 4.100,00 EUR enkratno
13. Svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za fiksno in mobilno telefonijo 26.11.2014 Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak Železnica 14 1311 Turjak 2.450,00 EUR 2.450,00 EUR enkratno
14. Najem portala Okvirni.si in svetovanje pri oddaji JN za material in opremo 19.2.2015 PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Aljaževa ulica 7 1000 Ljubljana 7.250,00 EUR 0 EUR do 31.12.2019
15. Prenova spletne strani družbe 7.10.2014 ENKI d.o.o. Tehnološki park 19 1000 Ljubljana 9.855,00 EUR 10.325,00 EUR do 20.02.2015
16. Pogodba o opravljanju odvetniških storitev 4.4.2011 Odvetniška pisarna Jadek&Pensa d.n.o.-o.p. Tavčarjeva 6, Ljubljana Odvetniška tarifa 2.220,40 EUR (z DDV) Nedoločen čas
17. Zastopanje v zadevi G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, CIPER 2.9.2015 Odvetnik Marko Zupančič, Prešernova cesta 14, Ljubljana Odvetniška tarifa 3.525,40 EUR (z DDV) enkratno
18. Priprava ustavne pobude za presojo določb EZ-1 (delno plačilo) 17.7.2015 Odvetnik Matej Erjavec, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana Odvetniška tarifa 610,00 EUR (z DDV) enkratno
19. Izvedba delavnic za usposabljanje vodij za izvajanje letnih razgovorov 29.4.2015 Dialogos d.o.o. Smoletova 12, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0510 0801 0118 256 10.034,50 EUR (z DDV) 10.034,50 EUR (z DDV) enkratno
20. Iskanje in selekcija kadrov 29.6.2015 S & T Slovenija d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana IBAN: SI56 0292 2001 6163 590 4.162,24 EUR (z DDV) 4.162,24 EUR (z DDV) enkratno
21. Prevajanje dokumentacije iz slovenskega v angleški jezik 18.12.2015 Dragoman d.o.o. Delpinova 7 a Nova Gorica 4.595,30 EUR (z DDV) 4.595,30 EUR (z DDV) enkratno
22. Pogodba o opravljanju odvetniških storitev 4.4.2011 Odvetniška pisarna Jadek&Pensa d.n.o.-o.p. Odvetniška tarifa 439,20 EUR (z DDV) Nedoločen čas
23. Prevajanje dokumentacije iz slovenskega v angleški jezik 18.12.2015 Dragoman d.o.o. Delpinova 7 a Nova Gorica 2.305,80 EUR (z DDV) 2.305,80 EUR (z DDV) enkratno
24. Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na Sedežu družbe 22.06.2015 T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana 5.000 EUR Pogodba v teku 22.06.2016
25. Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Nova Gorica 22.06.2015 T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana 11.000 EUR Pogodba v teku 22.06.2016
26. Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Koper 22.06.2015 T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana 14.000 EUR Pogodba v teku 22.06.2016
27. Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Sežana 22.06.2015 T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana 20.000 EUR Pogodba v teku 22.06.2016
28. Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Tolmin 22.06.2015 T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana 10.000 EUR Pogodba v teku 22.06.2016
29. Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta za DE Gorica 15.05.2015 ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica 5.220 EUR Pogodba v teku 15.05.2016
30. Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta za DE Koper 15.05.2015 ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica 5.720 EUR Pogodba v teku 15.05.2016
31. Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta DE Sežana 15.05.2015 ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica 4.720 EUR Pogodba v teku 15.05.2016
32. Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta za DE Tolmin 15.05.2015 ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica 5.220 EUR Pogodba v teku 15.05.2016
33. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Gorica 31.05.2015 Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica. Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica 5.000 EUR Pogodba v teku 31.05.2016
34. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Koper 31.05.2015 IGL d.o.o., Uluica Božidarja Jakca 8, 6320 Portorož 5.000 EUR Pogodba v teku 31.05.2016
35. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Sežana 31.05.2015 Karsus d.o.o., Kraška ulica 2, Sežana 5.000 EUR Pogodba v teku 31.05.2016
36. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Tolmin 31.05.2015 Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica. Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica 5.000 EUR Pogodba v teku 31.05.2016

 

Ostali sklenjeni posli v letu 2019

Predmet Dobavitelj Cena
1 Vzorcenje vzorca populacije na terenu MERLAB 15,625.00 €
2 Letno naročilo Cu zbiralk ELTIMA 17,674.20 €
3 Letno naročilo izolirne preproge ELTEZ 10,540.00 €
4 Letno naročilo PF vodnika ELEKTRONABAVA 18,907.50 €
5 Letno naročilo SN varovalk ELEKTRONABAVA 15,310.05 €
6 Letno naročilo NN odvodnikov prenapetosti J-RUPERT 38,252.00 €
7 Vzdrževanje licenc Maximo INFORMATIKA 72,342.05 €
8 Gradbena dela EKK na Notranjski ulici v Postojni CPK 63,041.94 €
9 Izdelava projektne dokumentacije za KBV 2×20 kV RTP Postojna PROJEKT 48,100.00 €
10 Kurilno olje GATIS 14,400.00 €
11 NNO Lokev Pršutarna GREGOR KASTELIC 28,299.04 €
12 Popravilo transformatorja RTP Idrija KOLEKTOR ETRA 17,100.00 €
13 Transport transformatorja v RTP Plave KOLEKTOR ETRA 11,850.00 €
14 Gradbena dela K.K. Rožnik CPK 55,014.02 €
15 Popravilo transformatorja RT 20MVA iz RTP Idrija KOLEKTOR ETRA 20,300.00 €
16 Notranja revizija v skupini EP v letu 2019 DELOITTE REVIZIJA 31,250.00 €
17 Gradbena dela KK Krožišče Bovec letališče ZIGRAD 31,395.52 €
18 Gradbena dela KK krožišče pri žičnici KOLEKTOR CPG 11,526.03 €
19 Izolacija za ptice IZOELEKTRO 18,707.30 €
20 Jambor Fe ZAM2 J-RUPERT 19,440.00 €
21 Izvajanje gradbenega nadzora za DE Gorica LEAN.ING 10,800.00 €
22 Izvajanje gradbenega nadzora za DE Tolmin LIMITA MUGERLI 10,748.00 €
23 Dinamični nabavni sistem za nabavo materiala PRAETOR 10,760.00 €
24 Kurilno olje MI OSKRBA 10,819.00 €
25 Kabelski končniki CONNEX RTP Ajdovščina in Idrija ELTIMA 18,280.00 €
26 Revizije ločilnikov in odklopnikov 110 kV za leto 2019 ELWE & Co 37,840.00 €
27 Gradbena dela NNO Borjana KOLEKTOR CPG 55,934.97 €
28 Gradbena dela NNO Grahovo ZIGRAD 45,231.14 €
29 Zamenjava merilne opreme RTP Pivka J-RUPERT 18,035.00 €
30 Svetovanje – sistem ADMS v projektu NEDO IBE 49,920.00 €
31 Gradbena dela KK Klanec Bovec ZIGRAD 20,092.62 €
32 Reševalne naprave – obnova ANTHRON 14,038.20 €
33 Letev s tokovniki 400/5A ELEKTROCENTER 14,850.00 €
34 Kapa zaščitna za ptice ELTIMA 11,906.64 €
35 Nadgradnja kombija EMS1 SORTIMOSI 11,692.32 €
36 Portal za anlitiko in arhiviranje obratovalnih meritev EIMV 47,040.00 €
37 Popravilo dotrajane konstrukcije kesona in pomožne šasije HIDRAVLIK SERVIS 10,450.00 €
38 Popravilo dvigala HIDRAVLIK SERVIS 11,663.00 €
39 Čiščenje prostorov MIODRAG MARJANOVIĆ 12,000.00 €
40 Gradbena dela priklopni KBV RTP Kobarid FAZA 1 KOLEKTOR CPG 48,896.48 €
41 Sodeloveanje nadgradnje ciljnega vodenja E3 DR.PENDL & PISWANGE 15,800.00 €
42 Betonska TP TPR-Cv ELEKTRONABAVA 12,180.00 €
43 Gradbena dela KBV Podmark – TP Bolnica GRATEL 14,360.89 €
44 Transformatorji ELTIMA 34,000.00 €
45 Revizija AKU baterij in usmerniških naprav EEA MEDVED DANJEL 39,919.23 €
46 Gradbena dela KK Most na Soči VESELI 86,221.23 €
47 Nadgradnje GIS za 2019 GDI 36,000.00 €
48 Vzdrževanje ACAD licenc za leta 2019-2021 CGS PLUS 32,195.63 €
49 Betonska TP Sava 1P TP Fajti 4 II ELTIMA 10,669.00 €
50 Vzdrževanje in podpora sistemu Advance ENERDAT 40,800.00 €
51 Zamenjava števčne opreme RTP Idrija J-RUPERT 14,775.00 €
52 Svetovanje AVANTON 12,500.00 €
53 Gradbena dela KK Most na Soči KOLEKTOR CPG 22,062.12 €
54 Gradbena dela EEK Šempeter 2 faza GRATEL 45,496.83 €
55 Krovska dela za nadstrešek Kromberk ŽLEBOVI BAJEC 14,975.63 €
56 Kabelski konektoji in odvodniki prenapetosti Raychem ELTIMA 15,712.00 €
57 Zamenjava postajnega računalnika RTP Sežana ISKRA 18,830.00 €
58 Oprema (pohištvo) servisnih prostorov GONZAGA 23,095.24 €
59 Fe jamborji J-RUPERT 41,784.14 €
60 Zamenjava usmernikov in razsmernikov ISEA 19,690.00 €
61 Razširitev koridorja DV 20 kV odce Sela nad Podmelcem MMG 11,500.00 €
62 Vzmetna sponka VS 25 – SOVA TEHMAR 15,804.00 €
63 Povezovalna Tankovska cesta v Ilirski Bistrici GINEX INTERNATIONAL 132,129.26 €
64 Rekonstrukcija DV 20 kV odcep Sela na Krasu, odcep Hudi Log TRANSGRADNJE KOBAL 38,622.32 €
65 Nadgradnja daljinskega vodenja TR Bonifika 1 in Frenkova EMROCON 12,280.00 €
66 Gradbena TP Gregorčičeva in Pregrada II ELTIMA 20,161.00 €
67 Gradbena dela DV 20kV Podgozd-Trnovo PREVOZI NIZKE GRADNJE ERIK SEVER 28,036.05 €
68 Gradbena dela za EKK Poslovna cona Sežana (termnal) ADRIAPLAN 21,999.50 €
69 Elektročno vozilo-priključni hibrid A-COSMOS 27,409.84 €
70 Betonska TP TSN TPR-Cv ELEKTRONABAVA 13,349.00 €
71 Oprema lastne rabe – zamenjava usmernikov PRINSIS 49,091.90 €
72 Električno vozilo‬‬‬ 2x TRGO ABC 51,147.54 €
73 Pravna pomoč pri prodaji E3 ODVETNIŠKA PISARNA PRODAN JURIČ 42,500.00 €
74 Izdelava dokumentacije za vgradno dušilk SIPRO 21,160.00 €
75 DRS Nanos – Hrpelje PROJEKT IP 13,582.00 €
76 Zamenjava merilne opreme RTP Hrpelje J-RUPERT 19,798.00 €
77 Premik transformatorja RTP Idrija KOLEKTOR ETRA 26,760.00 €
78 Armstrong strop za objekt SSO Tolmin TERRIBLE ONE IGOR FABIANI 31,293.50 €
79 DVPLM Vogrsko, Godnje 2, Ozeljan 2 ALTENS 49,245.00 €
80 Pogostitev za dan družbe HOTELI BERNARDIN 17,745.00 €
81 Gradbena dela EKK Podnanos-Rožnik gradbena dela STPAR PGM 59,131.04 €
82 Gradbena dela NNO ROG KRIP GRADBENIŠTVO 11,381.52 €
83 Hidravlični vitel – zavora P-TIM 35,800.00 €
84 Gradbena dela EKK Stadion Vipava-RP Vipava KOMUNA. STANOVANJSKO P. SEŽANA 24,789.86 €
85 Gradbena dela EKK O.C. Solkan-Z.M.O. GRATEL 28,561.37 €
86 Analiza postopkov Volovja Reber PROJEKT 12,600.00 €
87 Tipke za ponovni vklop števca J-RUPERT 21,330.00 €
88 Gradbena dela SN ob starem zidovju CPK 42,510.24 €
89 Gradbena dela Nožed 4 1 faza KAJTINA B.I. 28,424.28 €
90 Vključitev omare TR 1 v sistem vodenja RTP Lucija ISKRA 11,839.00 €
91 Elektronski števci za proizvodne enote nad 250 kW ISKRAEMECO 47,838.35 €
92 Licence za EPLAN EXPOR ETI 13,832.35 €
93 Gradbena dela CMI Izola MAKRO 5 50,333.01 €
94 Gradbena dela EKK Slap -Na Rouni KIP KOP 33,657.47 €
95 Sistem za identifikacijo faz GRID INSTRUMENTS 24,000.00 €
96 Presoja kompetenc AMROP 21,150.00 €
97 Montaža dodatnega stabilizatorja na avtodvigalo HIDRAVLIK SERVIS 10,860.00 €
98 Odkup KK Drskovče OBČINA PIVKA 14,021.62 €
99 Broker za izmenjavo podatkov iz števcev proizvodnje z ELES KORONA 23,880.00 €
100 Poslovni najem vozila s servisnimi storitvami AD AUTOMOTIVE 33,459.60 €
101 Vzdrževalna pogodba Končar KONČAR 39,900.00 €
102 Gradbena dela TP Stara gora Bolnica BEXHET BYLYGBASHI 10,084.23 €
103 Aneks dodatna VoIP oprema TELEKOM SLOVENIJE 19,607.25 €
104 GAP analiza za varnostno operativni center INFORMATIKA 14,312.32 €
105 Gradbena dela SN kbv TP Strunjan 1 – TP LB Strunjan HARTIS 53,082.75 €
106 SN Stikalni blok (Vz, Vz, Tr, Tr) ABB 11,155.00 €
107 ND EIB obresti in prva tranša EUROPIAN INVESTMENT BANK 321,983.83 €
108 Energetski pregled RESALTA 15,600.00 €

Elektro Primorska d.d skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa (članov nadzornega sveta in njegovih komisij).

Osebno ime Funkcija Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto) Dogovorjena višina odpravnine Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023
Uroš Blažica Predsednik uprave 9.150,2556 € 6 kratnik povprečnega osnovnega mesečnega plačila 57.257,04 €

 

 

Osebno ime Funkcija Letno plačilo in sejnine bruto v letu 2023 Neto izplačilo v letu 2023
Julijan Fortunat Predsednik nadzornega sveta do 29. 8. 2023 14.612,33 € 10.627,52 €
Jasna Kalšek Članica nadzornega sveta / predsednica revizijske komisije 20.136,71 € 14.645,42 €
Pavel Reberc Član nadzornega sveta do 17. 9. 2023/ namestnik predsednika nadzornega sveta od

18. 9. 2023

14.524,44 € 10.563,64 €
Darko Ličen Namestnik predsednika nadzornega sveta do 17. 9. 2023/

notranji član revizijske komisije do 17. 9. 2023/

predsednik nadzornega sveta od 18. 9. 2023

19.519,05 € 14.196,23 €
Valdi Morato Član nadzornega sveta do 20. 10. 2023 12.499,27 € 9.090,70 €
Amir Bobić Član nadzornega sveta od 21. 10. 2023 do 19. 12. 2023 1.275,77 € 927,87 €
Jurij Janko Član nadzornega sveta od 24. 3. 2023 9.701,41 € 7.055,83 €
Marko Fičur Član nadzornega sveta do 23. 3. 2023 4.073,63 € 2.962,75 €
Eva Knez Članica nadzornega sveta od 30. 8. 2023 do 18. 10. 2023 3.117,22 € 2.267,16 €
Aleksander  Igličar Zunanji član revizijske komisije 7.897,77 € 5.744,10 €

 

Osebno ime Funkcija Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto) Dogovorjena višina odpravnine Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2022
Uroš Blažica Predsednik uprave 8.735,90 € 6 kratnik povprečnega osnovnega mesečnega plačila 57.098,84 €

 

 

Osebno ime Funkcija Letno plačilo in sejnine bruto v letu 2022 Neto izplačilo v letu 2022
Julijan Fortunat Predsednik nadzornega sveta 18.820,00 € 13.687,78 €
Jasna Kalšek Članica nadzornega sveta/Predsednica revizijske komisije 18.756,46 € 13.641,57 €
Pavel Reberc Član nadzornega sveta 14.152,86 € 10.293,38 €
Darko Ličen Član nadzornega sveta/ Predsednik revizijske komisije 17.730,00 € 12.895,03 €
Valdi Morato Član nadzornega sveta 13.445,04 € 9.778,58 €
Marko Fičur Član nadzornega sveta 13.445,04 €  9.778,58 €
Aleksander  Igličar Zunanji član revizijske komisije   7.045,57 €  5.124,26 €

Objave v skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

INFORMACIJE O SESTAVI ORGANOV UPRAVLJANJA IN NADZORA

I. Uprava

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto), PoZ z dne 2. 6. 2020 Dogovorjene bonitete Življenjepis in izjave
1. Uroš Blažica predsednik uprave  8.314,78 EUR uporaba službenega vozila za osebne namene POVEZAVA

* Podatki o prejemkih predsednika uprave so razvidni v poglavju 3.2 računovodskega dela Letnega poročila družbe.

II. Nadzorni svet

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Sejnina Nagrada / mesec  Izjave
1. Darko Ličen predsednik nadzornega sveta 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 1.412,50 € bruto IZJAVA
2. Aleš Markočič član nadzornega sveta, podpredsednik 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 1.035,83 € bruto IZJAVA
3. Mojca Veljkovič članica nadzornega sveta 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 941,67 € bruto IZJAVA
4. Tamara Volf Žagar članica nadzornega sveta 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 941,67 € bruto IZJAVA
5. Gorazd Verč član nadzornega sveta, predstavnik delavcev 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 941,67 € bruto IZJAVA
6. Jurij Janko član nadzornega sveta, predstavnik delavcev 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 941,67 € bruto IZJAVA

* Članom nadzornega sveta pripada po sklepu skupščine družbe z dne 25.08.2011 sprejetim pod 5. točko dnevnega reda sejnina, mesečna nagrada in povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

III. Revizijska komisija nadzornega sveta

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Sejnina Nagrada / mesec Izjave
1. Mojca Veljkovič predsednica revizijske komisije 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 353,13 € bruto
2. Tamara Volf Žagar notranja članica revizijske komisije 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 235,42 € bruto
3.. Mag. Aleksander Igličar zunanji član revizijske komisije 275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo 470,83 € bruto

**Predsedniku revizijske komisije pripada po sklepu skupščine družbe z dne 25.08.2011 sprejetim pod 5. točko dnevnega reda sejnina, mesečna nagrada in povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. ***Zunanjim članom revizijske komisije pripada po sklepu št. 256 nadzornega sveta družbe z dne 19.1.2012 sejnina, mesečna nagrada in povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

KOMPETENČNI PROFIL NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

SEZNAM SUBJEKTOV ZA KATERE SKLADNO Z ZAKONODAJO VELJAJO OMEJITVE POSLOVANJA S POVEZANIMI OSEBAMI

Subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami, v družbi Elektro Primorska d.d. ni.

REVIZIJSKA POROČILA

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava