Alt

Pravila varstva osebnih podatkov

1. UVOD

1.1 Z vašimi podatki delamo zakonito, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (angleška kratica: GDPR).

1.2 Upravljavec osebnih podatkov je družba Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija. Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona (05 339 66 00) ali elektronske pošte (dpo@elektro-primorska.si).

1.3 Nad obdelavo osebnih podatkov bdi naša zunanja pooblaščena oseba za varstvo podatkov (angleška kartica: DPO), ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi.

1.4 Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je, po prehodnem dogovoru, na voljo na sedežu naše družbe (Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica) ali preko telefona (05 339 66 00) ali elektronske pošte (dpo@elektro-primorska.si).

2. VRSTE PODATKOV

2.1 Elektro Primorska, d. d. za opravljanje omrežninske dejavnosti in z elektroenergetsko infrastrukturo povezanih tržnih storitev obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatki o uporabnikih distribucijskega omrežja in drugih strankah (identifikacijski in kontaktni podatki, naročila, zahteve, privolitve, podatki o trenutnih in prejšnjih pogodbenih razmerjih z distributerjem in različnimi dobavitelji, merilni podatki, podatki o služnostih, podatki o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih), ki jih pridobimo od vas neposredno, iz javno dostopnih virov in lastnih evidenc;
 • podatki o priključku, merilnem mestu in merilni podatki (podatki o merilnem mestu, priključni, obračunski in nazivni moči, stalne meritve);
 • podatki o pogodbenem razmerju (podatki o sklenitvi pogodbe, podatki o sklenjeni pogodbi in aneksih, podatki o porabi, podatki o omrežnini, podatki o plačilih, podatki o morebitnih pravnih sredstvih), ki jih pridobimo od vas neposredno, iz javno dostopnih virov in lastnih evidenc, SODO in dobaviteljev ter pristojnih državnih organov;
 • podatki v uradnih postopkih (vloge, listine, sklepi in odločbe v upravnih postopkih glede izdaje soglasij, postopkih javnega naročanja, inšpekcijskih in drugih upravnih ter sodnih postopkih).

2.2 Ob klicu v klicni center obdelujemo naslednje podatke:

 • kontaktni podatki osebe (na primer ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov in podobno);
 • podatki glede storitve podpore ali vzdrževanja (prijava napake ali zahtevek, opis napake, vprašanja ali zahtevka, podatki o napravah in opremi, opisi ukrepov in komunikacij);
 • posnetki telefonskih klicev za podporo uporabnikom;
 • dokumenti in komunikacija, ki se nanašajo na podporo oziroma vzdrževanje (prijave napak, naročila, delovni nalogi, sporočila in podobno).

2.3 V sklopu varovanja naših poslovnih stavb in omrežja obdelujemo naslednje podatke:

 • identifikacijski podatki obiskovalcev (na primer ime in priimek, poslovni subjekt, namen obiska);
 • posnetki video nadzornih kamer.

2.4 Z vašo privolitvijo, ki jo lahko kadar koli prekličete, obdelujemo vaše kontaktne podatke in podatke o vašem odjemu za namene obveščanja o trenutnih in načrtovanih prekinitvah dobave elektrike.

2.5 Če nam posredujete vaš elektronski naslov, obdelujemo vaš elektronski naslov in/ali uporabniško ime na družbenih omrežjih ter podatke o vašem sodelovanju in naši komunikaciji z vami.

2.6 Da bi vam zagotovili prijazen in uporaben obisk naših spletnih strani in uporabo naših spletnih storitev, obdelujemo različne vrste podatkov. Zbiramo vsebino, komunikacijo in druge podatke, ki jih posredujete oziroma objavite med uporabo naših spletnih strani. Prav tako zbiramo še podatke:

 • o napravi, s katere dostopate (npr. operacijski sistem, različice strojne in programske opreme, jezik uporabe);
 • o omrežju in povezavi, prek katere dostopate (npr. IP številka, jezik, časovni pas);
 • dodatni podatki iz naprav, če nam to posebej omogočite (npr. GPS in sorodna lokacija, fotoaparat, fotografije, kontakti);
 • dnevniški podatki (npr. datum in čas obiska, internetni protokoli, podatki o napakah ali zrušitvah).

2.7 Podatke o obisku spletne strani zbiramo in shranimo označene z enoličnimi identifikatorji (npr. piškotki), ki so povezani z napravo ali brskalnikom, ki ga uporabljate. Na takšen način lažje zagotavljamo ohranjanje nastavitev med sejami brskanja.

3. NAMENI IN UPORABA OBDELAVE PODATKOV

3.1 Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z vašo privolitvijo do preklica oziroma s svojimi zakonitimi interesi upravljavca ali tretjih oseb točno določen čas, ko je to potrebno.

3.2 Osebne podatke uporabnikov distribucijskega omrežja obdelujemo za namen našega pogodbenega razmerja, za namen upravljanja zanesljivega, varnega, kakovostnega in trajnostnega distribucijskega elektroenergetskega sistema ter za namene, kot jih določajo Energetski zakon (EZ-1) in na njegovi podlagi izdani podzakonski akti ter drugi veljavni predpisi. Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov. Na podlagi veljavnih zakonov podatke, na njihovo zahtevo, izmenjujemo s pristojnimi državnimi organi.

3.3  Kot soupravljavci osebnih podatkov podatke, na podlagi veljavnih zakonov (EZ-1) in Sporazuma o skupnem upravljanju z osebnimi podatki, izmenjujemo s SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo). Glede dodatnih informacij o obdelavi in dostopu do osebnih podatkov s strani SODO lahko obiščete spletno stran www.sodo.si ali se obrnete neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, e-naslov: dpo@sodo.si).

3.4 V primeru sodelovanja z zunanjimi izvajalci (v primeru gradnje, odprave okvar in podobno) bomo za namene izvedbe storitve osebne podatke posredovali tudi izbranemu zunanjemu izvajalcu, ki je pogodbeno strogo zavezan k varstvu osebnih podatkov in katerega ravnanje z osebnimi podatki redno nadzorujemo.

3.5 Če nam to izrecno dovolite, vaš elektronski naslov in/ali uporabniško ime na družbenih omrežjih ter podatke o vašem sodelovanju in naši komunikaciji z vami obdelujemo za namene obveščanja o novostih, učinkoviti rabi energije, in druge namene korporativnega komuniciranja.

3.6 Na podlagi vaše izrecne privolitve vaš elektronski naslov in/ali telefonsko številko obdelujemo za namen obveščanja o načrtovanih delih na omrežju ali merilnih mestih, zaradi katerih bo prekinjena dobava električne energije.

3.7 Podatke o obisku spletne strani, če nam to izrecno dovolite, obdelujemo za zagotavljanje, vzdrževanje in razvoj naših spletnih strani in storitev ter za zagotavljanje informacijske varnosti uporabnikov, storitev in infrastrukture. Podatke obdelujemo tudi za namen prijaznega in uporabnega obiska naših spletnih strani in storitev ter jih posredujemo uveljavljenim ponudnikom družbenih omrežij, iskalnikov in analitičnih orodij.

3.8 Svojo izrecno privolitev za tiste namene, ki niso del zakonskih obveznosti ali pogodbenega razmerja, izrazite na različne načine: s samim obiskom naše spletne strani, pošiljanjem podatkov prek kontaktnih obrazcev na spletni strani, s potrditvijo ali zavrnitvijo piškotkov, uporabo aplikacij (eStoritve, Moj elektro idr.) in podobno. Svojo privolitev lahko kadar koli spremenite ali prekličete preko uporabe naše spletne strani ali s sporočilom na naše kontakte (glejte točko 1. teh pravil).

3.9 Veliko večino podatkov zaradi trajne narave in pomena distribucijskega omrežja hranimo trajno, druge podatke pa skladno z določili veljavnih predpisov (npr. davčna zakonodaja, zastaralni roki in podobno). Merilne podatke o porabi električne energije hranimo v skladu z določbami EZ-1: 15-minutne ali krajše časovne intervale in dnevne, tedenske, mesečne ter letne podatke o pretekli porabi hranimo največ 2 leti, časovne agregate hranimo največ 5 let, ostale kumulativne podatke o pretekli porabi pa hranimo za obdobje najmanj treh predhodnih let ali, če je krajše, za obdobje od začetka veljavnosti pogodbe o dobavi. Druge osebne podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, hranimo tako dolgo, kot je nujno za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe in uveljavljanje pravic ter obveznosti iz sklenjene pogodbe oziroma do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo do izpolnitve namena obdelave ali do preklica vaše privolitve.

3.10 Vaše podatke obdelujemo kot upravljavec. Za določene storitve lahko skladno z veljavnimi predpisi najamemo pogodbene obdelovalce (naše podizvajalce), za katere v celoti jamčimo. Podatkov ne posredujemo drugim upravljavcem. Podatke obdelujemo na infrastrukturi, ki se fizično nahaja na ozemlju Evropske unije, kjer veljajo strogi evropski predpisi o varstvu osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Podatkov ne prenašamo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

3.11 Vaše podatke lahko obdelujemo tudi, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo kot upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Čas obdelave je povezan z zakonsko določenimi roki (npr. zastaralni roki in podobno).

3.12 Kot upravljavec celovito digitalno poslujemo, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori. Izvajamo obsežne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov. Vedno imate najmanj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

4. PREGLEDNOST OBDELAVE IN VAŠE PRAVICE

4.1 Trudimo se vam zagotoviti vse potrebne informacije o obdelavi vaših podatkov ter o vseh vaših pravicah in naših obveznostih na tem področju. Velik del odločitev o varstvu podatkov je prepuščen vsakemu posamezniku. Ljudje smo različni in naše odločitve glede zasebnosti tudi. Zato bomo z vašimi podatki ravnali točno tako, kot vi želite, razen če veljavni predpisi določajo drugače.

4.2 Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice);
 • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
 • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe« pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
 • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 • pravica do prenosljivosti podatkov pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 • pravica do ugovora pomeni pravico, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
 • pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

4.3 Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo z veseljem pomagala naša zunanja pooblaščena oseba za varstvo podatkov (angleška kartica: DPO), ki vam je, po prehodnem dogovoru, na voljo na sedežu naše družbe (Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica) ali preko telefona (05 339 66 00) ali elektronske pošte (dpo@elektro-primorska.si).

4.4 Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec RS (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

5. KONČNE DOLOČBE

5.1 Ta Pravila se javno objavijo na spletni strani Elektra Primorska, d. d. S sprejetjem teh Pravil prenehajo veljati Pravila, sprejeta 24. 5. 2018.

5.2  Elektro Primorska, d. d. bo vsako spremembo teh Pravil javno objavil na svoji spletni strani.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava