Alt

Samooskrba

Na, v ali ob objekt s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, lahko postavite elektrarno na obnovljive vire za namen pokrivanja lastnih potreb po električni energiji. Vgradnja poteka kot investicijsko vzdrževalno delo.

Na osnovi dosedanjega načina po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov in 315.a člena Energetskega zakona EZ-1 se izvaja obračun proizvedene in porabljene električne energije na letni ravni (net – metering). Dosedanji način velja samo za gospodinjske in odjemalce brez merjene moči. Omejitev velikosti je 80 % moči odjema. Po obstoječem načinu je mogoč priklop za uporabnike, ki vložijo vlogo za pridobitev soglasja za priključitev, do konca leta 2023 in so priključeni na omrežje do konca leta 2024 (Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE))

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) je uvedel nekaj novosti. Ukinil je neto meritve (net-metering). Prav tako lahko samooskrbo namesti kdorkoli, ki se primarno ne ukvarja s prodajo električne energije. Spremembe so glede moči samooskrbe in skupnostna samooskrba ni več omejena na odjemalce na istem transformatorju, temveč na območje Slovenije.

Velikost proizvodne naprave za skupnostno samooskrbo nima omejitve 80% priključne moči odjema. Vsaka elektrarna, ki je del take skupnosti mora imeti svoj priključek na NN distribucijsko omrežje. Odjemalci se prosto vključujejo ali izstopajo iz samooskrbne skupnosti.

Elektronski obrazec za oddajo vloge za samooskrbo

Vsaka elektrarna, ki je del skupnosti, se priključuje po predpisih, ki urejajo priključevanje navadnih elektrarn.

Net metering ali neto meritve

Pri obračunu električne energije in omrežnine se upošteva razlika med prevzeto in oddano delovno električno energijo ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije.

V primeru, da bo proizvedeno premalo električne energije, se razlika energije kupi od dobavitelja električne energije, v nasprotnem primeru se viški brezplačno oddajo dobavitelju.

Uporabniki, ki so do 31.12.2023 oddali vlogo za izdajo soglasja za priključitev in bodo prejeli pozitivno soglasje ter bodo priključeni do konca leta 2024 imajo možnost obračuna po EZ-1 (letni obračun).

Nekateri predpisi in akti, ki urejajo področje samooskrbe z električno energijo in vgradnjo vtičnih naprav:

 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije
 • SONDSEE (priloga 5 še posebej ureja priključevanje elektrarn)
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Tehnična smernica TSG-N-002:2021, nizkonapetostne električne inštalacije
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Vključitev proizvodnega vira v distribucijsko omrežje

Soglasje za priključitev samooskrbe

Za vključitev elektrarne morate pri distribucijskem podjetju vložiti vlogo za izdajo soglasja za priključitev. V soglasju so navedeni pogoji.

Pred izdajo soglasja bo opravljena preverba dejanskega stanja omrežja in narejen izračun možnosti vključitve. V kolikor je omrežje prešibko za vključitev novega vira, se predlaga:

 • zmanjšanje moči proizvodne naprave,
 • izvedba v kombinaciji s hranilnikom,
 • priključitev v porabniškem načinu,
 • ali zavrnitev izdaje soglasja.
Priključitev samooskrbe

Ko boste zaključili vsa dela in izpolnili vse tehnične pogoje za priklop objekta po soglasju za priključitev, lahko vložite Vlogo za priključitev in uporabo sistema skupaj z zahtevanimi prilogami.
Nato vam bomo poslali predračun stroškov priključitve, ki bo pripravljen po takrat veljavnem ceniku storitev ELES in ga morate pred priklopom poravnati.
Sledil bo pregled in priklop merilnega mesta. Takrat boste podpisali tudi Pogodbo o uporabi sistema, ki je zadnji potrebni dokument, da se izvede Prijava merilnega mesta in prične dobava električne energije na merilnem mestu.

Proizvodno napravo morate narediti tako kot ste jo predvideli v vlogi za izdajo soglasja za priključitev. Do moči 30 kW je dovoljeno majhno odstopanje v moči razsmernika in nameščeni moči sončnih panelov. Število razmernikov in priključna napetost (230 ali 400 V) mora biti enaka kot v soglasju.
Pri proizvodnih napravah nad 30 kW morate vgraditi ne-porazdeljeno zaščito ločilnega mesta in moč posameznega razsmernika mora biti enaka kot na soglasju za priključitev.

Hranilnik sme biti vgrajen samo če je za to pridobljeno soglasje, prav tako tudi otočno obratovanje. V primeru otočnega obratovanja, ki je bilo odobreno v soglasju, se preverja ali je izvedena ločitev od omrežja za celotno instalacijo objekta, skladno s predpisi.
V PMO sme biti samo oprema, ki je dovoljena po tipizaciji merilnih mest in priključkov. Izjemoma se dovoli tokovnike za “modbus” števec uporabnika. Sam števec in druge uporabnikove naprave (elementi) ne smejo biti v PMO.

Priloge vlogi za priključitev samooskrbe:

 • Izjava o napravi za samooskrbo
 • Pogodba o samooskrbi (dobavitelj EE mora to pogodbo oddati tudi preko sistema za izmenjavo)
 • Električne sheme vključno z enopolno shemo PMO (prikazovati izvedeno stanje, torej mora imeti navedeno vrsto projektne dokumentacije (PID), navedenega projektanta, podpis, datum, številko, itd.)
 • Fotografija izvedenega stanja (vsaj ena fotografija iz katere je razviden objekt in namestitev modulov)
 • Navodila za uporabo, podpisana s podatki o vgrajenih modulih, številu, razsmernikih, optimizatorjih, o delovanju po karakteristiki jalove moči.
 • Poročilo o nastavitvi zaščit v proizvodni napravi, HEE in PEV. Ali so vrednosti iz soglasja. Varovalke glede na priklj. moč.
 • Izjava izvajalca za začasni priklop priključka, če je bila sprememba na priključku, ki zahteva meritve električnih inštalacij (povečava, predelava).
 • IZJAVA O USTREZNOSTI PRIKLUČKA IN OPRAVLJENEM PREGLEDU IZGRADNJE PRIKLJUČKA (Če je v SzP zahteva za rekonstrukcijo zunanjega priključka – prestavitev PMO ali rek. priključnega voda).
  Podpisati jo mora delavec Elektro Primorska.

Vsa dela na priključku se izvajajo skladno z navodili lokalnega nadzorništva in sicer po predhodnem obvestilu o začetku del.

Kontakt nadzorništev
Ajdovščina 05 339 6970
Bilje 05 339 6980
Bovec 05 382 4083
Cerkno 05 382 4081
Dekani 05 668 7121
Idrija 05 382 4082
Il. Bistrica 05 739 2191
Izola 05 668 7131
Kanal 05 339 6990
Kobarid 05 382 4080
Koper 05 668 7077
Kozina 05 739 2170
Nova Gorica 05 339 6923
Piran 05 668 7151
Pivka 05 739 2180
Postojna 05 739 2160
Sežana 05 739 2100
Tolmin 05 382 4015

Vtična proizvodna naprava

Vtična proizvodna naprava je sončna elektrarna, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo odjemalca in obratuje paralelno z distribucijskim omrežjem električne energije. S priključnim kablom se vključi neposredno v vtičnico internega omrežja odjemalca. Ker se tovrstne naprave običajno namestijo na balkon in priključijo na vtičnico, se za njih uporablja izraz vtične oz. balkonske proizvodne naprave.

Ločimo 2 skupini vtičnih proizvodnih naprav:

 • Vtična proizvodna naprava poslovnih odjemalcev. Delovna moč takšne proizvodne naprave mora znašati manj kot 800 W, pri tem pa v nobenem trenutku ne sme v elektrodistribucijsko omrežje oddajati delovne moči.
 • Vtična proizvodna naprava gospodinjskih odjemalcev. Ta lahko v distribucijsko omrežje električne energije v kateremkoli trenutku oddaja delovno moč, ki je enaka ali manjša od 600 W.

Gospodinjski odjemalec mora 14 dni pred pričetkom obratovanja vtične proizvodne naprave obvestiti distribucijskega operaterja, poslovni odjemalec pa ob priključitvi.
Obvestilo z dopisom pošljite na naslov info@elektro-primorska.si.

Obvestilo mora vsebovati:

 1. podatke o lastniku/plačniku merilnega mesta;
 2. številko merilnega mesta;
 3. delovno moč vtične proizvodne naprave (W);
 4. datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave;
 5. izjavo o skladnosti (za napravo kot celoto ali za nameščene module in razsmernike);
 6. drug dokument proizvajalca naprave, iz katerega izhaja, da je naprava skladna s standardi SIST EN 62109-1, SIST EN 62109-2 (za napravo kot celoto ali samo za razsmernik oz. razsmernike), če ti podatki niso razvidni iz izjave o skladnosti;
 7. kopijo navodila za montažo in priključitev v slovenskem jeziku, iz katerega je razvidno, da proizvodna naprava ne zahteva vgradnje RCD tipa B.

Pojasnila:

 • Odjem iz distribucijskega omrežja se zaradi proizvodnje vtične naprave zmanjša na fazi, kamor je priključena vtična proizvodna naprava.
 • Za proizvodne naprave z močjo 800 W ali več potrebno pridobiti soglasje za priključitev.
 • Uporabnik, ki že ima soglasje za proizvodno napravo, ne more priključiti vtične naprave.
 • Baterijski hranilnik prispeva k moči fotonapetostnih modulov. Skupna moč vseh naprav ne sme presegati 800 W.

Več informacij in obrazec za obvestilo najdete na SODO spletni strani: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/vticne-balkonske-proizvodne-naprave.
Obvestilo z dopisom pošljite na naslov info@elektro-primorska.si.

Predpisi:

 • Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1)
 • Tehnična smernica TSG-N-002 za nizkonapetostne električne inštalacije
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 161/22)
 • Priloga 5 SONDSEE

Pogosta vprašanja o samooskrbi

Odgovor dobite na soglasju za priključitev v poglavju “Ostali pogoji”, v drugi alineji zapisan način vstopa v sistem samooskrbe. Alineja glasi:

“Uporabnik se bo v sistem samooskrbe vključil na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 121/21 in 189/21) (mesečni obračun).”

Če ste v sistem samooskrbe vključeni po EZ-1 (letni obračun) je zapis sledeči:

“Uporabnik se bo v sistem skupnostne samooskrbe vključil na podlagi 315.a člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur.l. RS, št. 60/19 – UPB, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 204/21 – ZOP) in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS št. 17/19 in 197/20), skladno s prvim odstavkom 72. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS št. 121/21 in 189/21) (letni obračun).”

Vlogo za informacijo bomo obravnavali v enakem vrstnem redu kot vloge za izdajo SzP. Informacija velja samo tisti trenutek ko je analiza bila izdelana in ne pomeni rezervacije za možnost priključitve.

Zagotovljen priklop imate v primeru, če vložite vlogo za izdajo soglasja in bi vam bila izdana pozitivna odločba. Izračun se naredi v sklopu postopka izdaje soglasja.

Izdaja informacije se izvede na podlagi izpolnjene vloge za izdajo informacije o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Vlogo je potrebno oddati preko:

Priporočamo pa, da si poiščete izvajalca, ki vam bo pomagal, saj ugotavljamo, da so vloge, ki jih izpolnjujejo neusposobljene osebe, v večini primerov nepopolne. Nepopolna vloga pomeni znatno podaljšanje časa do izdaje odločbe.

Postopek povečave je zelo podoben prvemu priklopu. Vložiti morate enotno vlogo. Pri tem upoštevajte pogoj, da je priključna moč samooskrbe lahko največ 80% velikosti priključne moči odjema. Ne glede na to, pa lahko namestite večjo samooskrbo in na razsmerniku omejite moč oddaje v omrežje.

V kolikor omrežje dopušča povečavo samooskrbe in so izpolnjeni ostali pogoji vam bo izdano soglasje za priključitev. Prejšnje soglasje postane neveljavno. Povečava samooskrbe mora biti skladna s trenutno veljavnimi predpisi. To pomeni, da morajo vse naprave in nastavitve ustrezati novim predpisom in standardom.

Novo soglasje za povečavo priključne moči odjema določa samo nove pogoje za odjem. Proizvodnja se ne spremeni in zato pravica do net-meteringa ostane. Povečava ne sme biti taka, da bi se spremenila skupina končnega odjemalca na odjem na NN z merjeno močjo.

Zmanjšanje obračunske moči ali priključne moči na merilnih mestih s priključeno samooskrbo je mogoče samo v kolikor še ostane izpolnjen pogoj P_gen <= 0,8 * P_odjema

Na enotni vlogi je rubrika PODATKI O ELEKTRARNI / PROIZVODNI NAPRAVI. Pomen polj za katere sprašujete je sledeči:

 • Priključna moč ( kW ) – obstoječa: vpišite priključno moč samooskrbe, če vlagate vlogo za povečavo samooskrbe. Sicer vpišite vrednost 0 ali pustite prazno.
 • Priključna moč ( kW ) – nova: nova priključna moč proizvodne naprave. Vrednost mora izpolnjevati dva pogoja:
  • je največ 80% priključne moči odjema
  • in je enaka ali manjša celotni instalirani moči samooskrbe
 • Celotna instalirana moč proizvodne naprave (kVA): določena je z dvemi pogoji:
  • Je največ vsoti nazivnih moči razsmernikov
  • In največ skupni vsoti vršne moči modulov.

Moč fotonapetostnih modulov (kW): vsota moči vseh nameščenih fotonapetostnih modulov.

Namestiti morate skupno ločilno mesto (kontaktor ali odklopnik) in zaščitni rele, ki bo krmilil ločilno mesto. Zaščitni rele mora omogočati nastavitev vrednosti, ki so podane v SzP oz. navedenih standardih (kot npr: Dold RP9811, Schrack URNA itd.). Naprave morajo biti pod ključem SODO.

Oprema mora biti odobrena s strani SODO. Seznam odobrene opreme je na spletni strani SODO.

Da, soglasje solastnikov je potrebno. Na portalu e-sodstvo lahko preverite lastništvo z vpogledom v javni izpis iz zemljiške knjige.

Uredba o samooskrbi (Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022, 2. člen, 5. in 6. odstavek), določa, »presežek proizvedene električne energije iz obnovljivih virov« je oddana električna energija ali njen del, ki jo odjemalec lahko prodaja na podlagi pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov, pogodbe o samooskrbi dobaviteljem električne energije in po pravilih medsebojne izmenjave.

Vprašanja v zvezi s prodajo ali medsebojno izmenjavo viška proizvedene energije se obrnite na dobavitelje. Elektro Primorska kot distributer električne energije se ne ukvarja z nakupom ali prodajo električne energije in vam zato ne more svetovati glede te problematike.

V kolikor se odločite, da bi vašo samooskrbo preuredili v napravo (samostojno priključno-merilno mesto), ki bo del skupnostne samooskrbe, morate oddati vlogo za izdajo soglasja za priključitev.

Nato je potrebno ob vlogi za priključitev navedete vsaj 2 odjemni mesti, ki bosta vključeni v skupnost in ključ delitve energije. Vsa merilna mesta morajo imeti z dobaviteljem sklenjeno pogodbo o samooskrbi.

 • Rok za zavrnitev menjave lastnika in plačnika na merilnem mestu / merilni točki.
 • Sprememba naslova za pošiljanje pošte.
 • Ali je tudi na merilnem mestu z daljinskim zajemom podatkov potreben popis stanja števca pri spremembi pogodbe o uporabi sistema?
 • Sprememba lastnika, ki je tudi plačnik na merilnem mestu.
 • Ali je za spremembo lastnika merilnega mesta treba priložiti primopredajni zapisnik?
 • V evidenci merilnega mesta sta kot lastnik in plačnik evidentirana mož in žena. Ali lahko ob menjavi dobavitelja pogodbo o dobavi podpiše samo eden od zakoncev?
 • Kateri obrazec je treba izpolniti, če gre za Spremembo lastnika, ki ni plačnik na merilnem mestu?
 • Kako urediti spremembo plačnika in naslovnika na merilnem mestu v primeru smrti lastnika merilnega mesta?
 • Ali mora biti k obrazcu št. 11.x – Izjava o spremembi osebnih podatkov priložena tudi kopija osebne izkaznice?
 • Ali lahko novi plačnik pooblasti tretjo osebo za sklenitev pogodbe o uporabi sistema
 • Določanje SB/LB ob priklopu v primeru, da pogodba o dobavi elektrike ni bila predhodno evidentirana.
 • Ali lahko stranka briše, prečrta ali dopolni besedilo na obrazcu SODO?
 • Ponarejanje podpisov.

Pojdi na SODO.si

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava