Alt

Samooskrba

Na strehi objekta ali ob objekt z gradbenim dovoljenjem, lahko postavite elektrarno na obnovljive vire za namen pokrivanja lastnih potreb po električni energiji.

Tako postavljena naprava za samooskrbo ne potrebuje svojega gradbenega dovoljenja.

Velikost naprave za individualno samooskrbo je omejena na 34,4 kW in za skupini končnih odjemalcev Gospodinjski odjem in odjem na NN brez merjenja moči.

Velikost naprave za skupnostno samooskrbo nima omejitve 80% priključne moči. Vsaka elektrarna, ki je del take skupnosti mora imeti svoj priključek na NN distribucijsko omrežje. Odjemalci se prosto vključujejo ali izstopajo iz samooskrbne skupnosti.

Elektronski obrazec za oddajo vloge za samooskrbo

Vsaka elektrarna, ki je del skupnosti, se priključuje po predpisih, ki urejajo priključevanje navadnih elektrarn.

Net metering ali neto meritve

Pri obračunu električne energije in omrežnine se upošteva razlika med prevzeto in oddano delovno električno energijo ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije.

V primeru, da bo proizvedeno premalo električne energije, se razlika energije kupi od dobavitelja električne energije, v nasprotnem primeru se viški brezplačno oddajo dobavitelju.

Pri pravilno dimenzionirani sončni elektrarni za samooskrbo vso potrebno količino energije pokrijete z lastno proizvodnjo v okviru koledarskega leta.

Nekateri predpisi in akti, ki urejajo področje samooskrbe z električno energijo:

 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE
 • SONDSEE (priloga 5 še posebej ureja priključevanje elektrarn)
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Tehnična smernica TSG-N-002:2021, nizkonapetostne električne inštalacije
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Vključitev proizvodnega vira v distribucijsko omrežje

Za vključitev elektrarne morate pri distribucijskem podjetju vložiti vlogo za izdajo soglasja za priključitev. V soglasju so navedeni pogoji.

Pred izdajo soglasja bo opravljena preverba dejanskega stanja omrežja in narejen izračun možnosti vključitve. V kolikor je omrežje prešibko za vključitev novega vira, se predlaga zmanjšanje moči proizvodne naprave ali celo zavrne izdajo soglasja.

Pogosta vprašanja o samooskrbi

Vlogo za informacijo bomo obravnavali v enakem vrstnem redu kot vloge za izdajo SzP. Informacija velja samo tisti trenutek ko je analiza bila izdelana in ne pomeni rezervacije za možnost priključitve.

Zagotovljen priklop imate v primeru, če vložite vlogo za izdajo soglasja in bi vam bila izdana pozitivna odločba. Izračun se naredi v sklopu postopka izdaje soglasja.

Za informacijo vložite prošnjo na obrazcu enotne vloge ali kot e-mail na info@elektro-primorska.si.

V sporočilu navedite vsaj sledeče podatke:

 • lastnik nepremičnine,
 • naslov lastnika,
 • želena priključna moč samooskrbe,
 • naslov merilnega mesta oziroma naslov kjer bo samooskrba,
 • elektronska pošta,
 • mobilna številka,
 • številka merilnega mesta,
 • parcelne številke,
 • katastrska občina.

Priporočamo pa, da si poiščete izvajalca, ki vam bo pomagal, saj ugotavljamo, da so vloge, ki jih izpolnjujejo neusposobljene osebe, v večini primerov nepopolne. Nepopolna vloga pomeni znatno podaljšanje časa do izdaje odločbe.

Postopek povečave je zelo podoben prvemu priklopu. Vložiti morate enotno vlogo. Pri tem upoštevajte pogoj, da je priključna moč samooskrbe lahko največ 80% velikosti priključne moči odjema. Ne glede na to, pa lahko namestite večjo samooskrbo in na razsmerniku omejite moč oddaje v omrežje.

V kolikor omrežje dopušča povečavo samooskrbe in so izpolnjeni ostali pogoji vam bo izdano soglasje za priključitev. Prejšnje soglasje postane neveljavno. Povečava samooskrbe mora biti skladna s trenutno veljavnimi predpisi. To pomeni, da morajo vse naprave in nastavitve ustrezati novim predpisom in standardom.

Z novim soglasjem postane prejšnje soglasje neveljavno, kar pomeni, da se na omrežje priključujete po veljavnih predpisih. Če je potrebno, morate posodobiti napravo za samooskrbo. V kolikor boste priključitev po novem soglasju naredili po 31.12.2023, boste izgubili možnost net meteringa, kljub temu, da ste ga prej imeli.

Na enotni vlogi je rubrika PODATKI O ELEKTRARNI / PROIZVODNI NAPRAVI. Pomen polj za katere sprašujete je sledeči:

 • Priključna moč ( kW ) – obstoječa: vpišite priključno moč samooskrbe, če vlagate vlogo za povečavo samooskrbe. Sicer vpišite vrednost 0 ali pustite prazno.
 • Priključna moč ( kW ) – nova: nova priključna moč proizvodne naprave. Vrednost mora izpolnjevati dva pogoja:
  • je največ 80% priključne moči odjema
  • in je enaka ali manjša celotni instalirani moči samooskrbe
 • Celotna instalirana moč proizvodne naprave (kVA): določena je z dvemi pogoji:
  • Je največ vsoti nazivnih moči razsmernikov
  • In največ skupni vsoti vršne moči modulov.

Moč fotonapetostnih modulov (kW): vsota moči vseh nameščenih fotonapetostnih modulov.

Namestiti morate skupno ločilno mesto (kontaktor ali odklopnik) in zaščitni rele, ki bo krmilil ločilno mesto. Zaščitni rele mora omogočati nastavitev vrednosti, ki so podane v SzP oz. navedenih standardih (kot npr: Dold RP9811, Schrack URNA itd.). Naprave morajo biti pod ključem SODO.

Oprema mora biti odobrena s strani SODO. Seznam odobrene opreme je na spletni strani SODO.

Da, soglasje solastnikov je potrebno. Na portalu e-sodstvo lahko preverite lastništvo z vpogledom v javni izpis iz zemljiške knjige.

Ena od rešitev je energetska tržnica. Tržnica vam omogoča neposredno povezovanje proizvajalcev in porabnikov električne energije. Energijo lahko prenesete v uporabo v naslednje leto ali podarite nekomu na drugem odjemnem mestu.

Druga možnost je skupnostna samooskrba. Pri tem morajo biti proizvajalci in porabniki priključeni na isto transformatorsko postajo. Ena ali več proizvodnih enot morajo pridobiti soglasje za priključitev in imeti samostojna priključno-merilna mesta. Odjemalci se nato vključijo v skupnost s pogodbo, ki ureja medsebojne obveznosti in pogodbami o samooskrbi, ki jih sklenejo pri svojih dobaviteljih električne energije. Nato pri distributerju vložijo vlogo za priključitev.
Pri skupnostni samooskrbi je potrebno vedeti, da je ključ delitve proizvedene energije določen v naprej in ga je smiselno spreminjati samo okrog novega leta, ko se dela obračun.

 • Rok za zavrnitev menjave lastnika in plačnika na merilnem mestu / merilni točki.
 • Sprememba naslova za pošiljanje pošte.
 • Ali je tudi na merilnem mestu z daljinskim zajemom podatkov potreben popis stanja števca pri spremembi pogodbe o uporabi sistema?
 • Sprememba lastnika, ki je tudi plačnik na merilnem mestu.
 • Ali je za spremembo lastnika merilnega mesta treba priložiti primopredajni zapisnik?
 • V evidenci merilnega mesta sta kot lastnik in plačnik evidentirana mož in žena. Ali lahko ob menjavi dobavitelja pogodbo o dobavi podpiše samo eden od zakoncev?
 • Kateri obrazec je treba izpolniti, če gre za Spremembo lastnika, ki ni plačnik na merilnem mestu?
 • Kako urediti spremembo plačnika in naslovnika na merilnem mestu v primeru smrti lastnika merilnega mesta?
 • Ali mora biti k obrazcu št. 11.x – Izjava o spremembi osebnih podatkov priložena tudi kopija osebne izkaznice?
 • Ali lahko novi plačnik pooblasti tretjo osebo za sklenitev pogodbe o uporabi sistema
 • Določanje SB/LB ob priklopu v primeru, da pogodba o dobavi elektrike ni bila predhodno evidentirana.
 • Ali lahko stranka briše, prečrta ali dopolni besedilo na obrazcu SODO?
 • Ponarejanje podpisov.

Pojdi na SODO.si

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava