Alt

Samooskrba

Na, v ali ob objekt s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, lahko postavite elektrarno na obnovljive vire za namen pokrivanja lastnih potreb po električni energiji. Vgradnja poteka kot investicijsko vzdrževalno delo.

Na osnovi dosedanjega načina po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov in 315.a člena Energetskega zakona EZ-1 se izvaja obračun proizvedene in porabljene električne energije na letni ravni (net – metering). Dosedanji način velja samo za gospodinjske in odjemalce brez merjene moči. Omejitev velikosti je 80 % moči odjema. Po obstoječem načinu je mogoč priklop za uporabnike, ki vložijo vlogo za pridobitev soglasja za priključitev, do konca leta 2023 in so priključeni na omrežje do konca leta 2024 (Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE))

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) je uvedel nekaj novosti. Ukinil je neto meritve (net-metering). Prav tako lahko samooskrbo namesti kdorkoli, ki se primarno ne ukvarja s prodajo električne energije. Spremembe so glede moči samooskrbe in skupnostna samooskrba ni več omejena na odjemalce na istem transformatorju, temveč na območje Slovenije.

Velikost proizvodne naprave za skupnostno samooskrbo nima omejitve 80% priključne moči odjema. Vsaka elektrarna, ki je del take skupnosti mora imeti svoj priključek na NN distribucijsko omrežje. Odjemalci se prosto vključujejo ali izstopajo iz samooskrbne skupnosti.

Elektronski obrazec za oddajo vloge za samooskrbo

Vsaka elektrarna, ki je del skupnosti, se priključuje po predpisih, ki urejajo priključevanje navadnih elektrarn.

Net metering ali neto meritve

Pri obračunu električne energije in omrežnine se upošteva razlika med prevzeto in oddano delovno električno energijo ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije.

V primeru, da bo proizvedeno premalo električne energije, se razlika energije kupi od dobavitelja električne energije, v nasprotnem primeru se viški brezplačno oddajo dobavitelju.

Pri pravilno dimenzionirani sončni elektrarni za samooskrbo vso potrebno količino energije pokrijete z lastno proizvodnjo v okviru koledarskega leta.

Nekateri predpisi in akti, ki urejajo področje samooskrbe z električno energijo in vgradnjo vtičnih naprav:

 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije
 • SONDSEE (priloga 5 še posebej ureja priključevanje elektrarn)
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Tehnična smernica TSG-N-002:2021, nizkonapetostne električne inštalacije
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Vključitev proizvodnega vira v distribucijsko omrežje

Za vključitev elektrarne morate pri distribucijskem podjetju vložiti vlogo za izdajo soglasja za priključitev. V soglasju so navedeni pogoji.

Pred izdajo soglasja bo opravljena preverba dejanskega stanja omrežja in narejen izračun možnosti vključitve. V kolikor je omrežje prešibko za vključitev novega vira, se predlaga:

 • zmanjšanje moči proizvodne naprave,
 • izvedba v kombinaciji s hranilnikom,
 • priključitev v porabniškem načinu,
 • ali zavrnitev izdaje soglasja.

Vtična proizvodna naprava

Vtična proizvodna naprava je naprava za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije z instalirano močjo pod 800 W, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo gospodinjskega odjemalca in obratuje paralelno z distribucijskim omrežjem električne energije v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.L št.: 140/21 in 199/21 – GZ-1) v povezavi s poglavjem 11.3.8. o prenosnih fotonapetostnih napravah iz Tehnične smernice TSG-N-002 za nizkonapetostne električne inštalacije. Oddaja energije v omrežje je omejena na največ 600 W.

Gospodinjski odjemalec mora najmanj 14 dni pred pričetkom obratovanja vtične proizvodne naprave obvestiti distribucijskega operaterja.

Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:

 1. datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave;
 2. številko merilnega mesta;
 3. »ES – izjavo o skladnosti« ali drug dokument proizvajalca, v katerem so podatki o vtični proizvodni napravi ali njenih komponentah, in navedeni standardi za napravo;
 4. kopijo navodila za montažo in priključitev v slovenskem jeziku, iz katerega je razvidno, da je vtična proizvodna naprava v skladu s standardoma SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 in ne zahteva vgradnjo RCD tipa B. Če je treba v skladu z navodili namestiti oznake oziroma opozorila, mora biti podano katere in kje.

Odjemalci lahko obvestilo posredujejo tudi na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani SODO z dopisom po navadni elektronski pošti: info@elektro-primorska.si.

Pogosta vprašanja o samooskrbi

Vlogo za informacijo bomo obravnavali v enakem vrstnem redu kot vloge za izdajo SzP. Informacija velja samo tisti trenutek ko je analiza bila izdelana in ne pomeni rezervacije za možnost priključitve.

Zagotovljen priklop imate v primeru, če vložite vlogo za izdajo soglasja in bi vam bila izdana pozitivna odločba. Izračun se naredi v sklopu postopka izdaje soglasja.

Izdaja informacije se izvede na podlagi izpolnjene vloge za izdajo informacije o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Vlogo je potrebno oddati preko:

Priporočamo pa, da si poiščete izvajalca, ki vam bo pomagal, saj ugotavljamo, da so vloge, ki jih izpolnjujejo neusposobljene osebe, v večini primerov nepopolne. Nepopolna vloga pomeni znatno podaljšanje časa do izdaje odločbe.

Postopek povečave je zelo podoben prvemu priklopu. Vložiti morate enotno vlogo. Pri tem upoštevajte pogoj, da je priključna moč samooskrbe lahko največ 80% velikosti priključne moči odjema. Ne glede na to, pa lahko namestite večjo samooskrbo in na razsmerniku omejite moč oddaje v omrežje.

V kolikor omrežje dopušča povečavo samooskrbe in so izpolnjeni ostali pogoji vam bo izdano soglasje za priključitev. Prejšnje soglasje postane neveljavno. Povečava samooskrbe mora biti skladna s trenutno veljavnimi predpisi. To pomeni, da morajo vse naprave in nastavitve ustrezati novim predpisom in standardom.

Z novim soglasjem postane prejšnje soglasje neveljavno, kar pomeni, da se na omrežje priključujete po veljavnih predpisih. Če je potrebno, morate posodobiti napravo za samooskrbo. V kolikor boste priključitev po novem soglasju naredili po 31.12.2024, boste izgubili možnost net meteringa, kljub temu, da ste ga prej imeli.

Na enotni vlogi je rubrika PODATKI O ELEKTRARNI / PROIZVODNI NAPRAVI. Pomen polj za katere sprašujete je sledeči:

 • Priključna moč ( kW ) – obstoječa: vpišite priključno moč samooskrbe, če vlagate vlogo za povečavo samooskrbe. Sicer vpišite vrednost 0 ali pustite prazno.
 • Priključna moč ( kW ) – nova: nova priključna moč proizvodne naprave. Vrednost mora izpolnjevati dva pogoja:
  • je največ 80% priključne moči odjema
  • in je enaka ali manjša celotni instalirani moči samooskrbe
 • Celotna instalirana moč proizvodne naprave (kVA): določena je z dvemi pogoji:
  • Je največ vsoti nazivnih moči razsmernikov
  • In največ skupni vsoti vršne moči modulov.

Moč fotonapetostnih modulov (kW): vsota moči vseh nameščenih fotonapetostnih modulov.

Namestiti morate skupno ločilno mesto (kontaktor ali odklopnik) in zaščitni rele, ki bo krmilil ločilno mesto. Zaščitni rele mora omogočati nastavitev vrednosti, ki so podane v SzP oz. navedenih standardih (kot npr: Dold RP9811, Schrack URNA itd.). Naprave morajo biti pod ključem SODO.

Oprema mora biti odobrena s strani SODO. Seznam odobrene opreme je na spletni strani SODO.

Da, soglasje solastnikov je potrebno. Na portalu e-sodstvo lahko preverite lastništvo z vpogledom v javni izpis iz zemljiške knjige.

Uredba o samooskrbi (Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022, 2. člen, 5. in 6. odstavek), določa, »presežek proizvedene električne energije iz obnovljivih virov« je oddana električna energija ali njen del, ki jo odjemalec lahko prodaja na podlagi pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov, pogodbe o samooskrbi dobaviteljem električne energije in po pravilih medsebojne izmenjave.

Vprašanja v zvezi s prodajo ali medsebojno izmenjavo viška proizvedene energije se obrnite na dobavitelje. Elektro Primorska kot distributer električne energije se ne ukvarja z nakupom ali prodajo električne energije in vam zato ne more svetovati glede te problematike.

V kolikor se odločite, da bi vašo samooskrbo preuredili v napravo (samostojno priključno-merilno mesto), ki bo del skupnostne samooskrbe, morate oddati vlogo za izdajo soglasja za priključitev.

Nato je potrebno ob vlogi za priključitev navedete vsaj 2 odjemni mesti, ki bosta vključeni v skupnost in ključ delitve energije. Vsa merilna mesta morajo imeti z dobaviteljem sklenjeno pogodbo o samooskrbi.

 • Rok za zavrnitev menjave lastnika in plačnika na merilnem mestu / merilni točki.
 • Sprememba naslova za pošiljanje pošte.
 • Ali je tudi na merilnem mestu z daljinskim zajemom podatkov potreben popis stanja števca pri spremembi pogodbe o uporabi sistema?
 • Sprememba lastnika, ki je tudi plačnik na merilnem mestu.
 • Ali je za spremembo lastnika merilnega mesta treba priložiti primopredajni zapisnik?
 • V evidenci merilnega mesta sta kot lastnik in plačnik evidentirana mož in žena. Ali lahko ob menjavi dobavitelja pogodbo o dobavi podpiše samo eden od zakoncev?
 • Kateri obrazec je treba izpolniti, če gre za Spremembo lastnika, ki ni plačnik na merilnem mestu?
 • Kako urediti spremembo plačnika in naslovnika na merilnem mestu v primeru smrti lastnika merilnega mesta?
 • Ali mora biti k obrazcu št. 11.x – Izjava o spremembi osebnih podatkov priložena tudi kopija osebne izkaznice?
 • Ali lahko novi plačnik pooblasti tretjo osebo za sklenitev pogodbe o uporabi sistema
 • Določanje SB/LB ob priklopu v primeru, da pogodba o dobavi elektrike ni bila predhodno evidentirana.
 • Ali lahko stranka briše, prečrta ali dopolni besedilo na obrazcu SODO?
 • Ponarejanje podpisov.

Pojdi na SODO.si

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava