Alt

Samooskrba

Na strehi objekta ali ob objekt z gradbenim dovoljenjem, lahko postavite elektrarno na obnovljive vire za namen pokrivanja lastnih potreb po električni energiji.

Tako postavljena naprava za samooskrbo ne potrebuje svojega gradbenega dovoljenja.

Velikost naprave za individualno samooskrbo je omejena na 34,4 kW in za skupini končnih odjemalcev Gospodinjski odjem in odjem na NN brez merjenja moči.

Velikost naprave za skupnostno samooskrbo nima omejitve 80% priključne moči. Vsaka elektrarna, ki je del take skupnosti mora imeti svoj priključek na NN distribucijsko omrežje. Odjemalci se prosto vključujejo ali izstopajo iz samooskrbne skupnosti.

Elektronski obrazec za oddajo vloge za samooskrbo

Vsaka elektrarna, ki je del skupnosti, se priključuje po predpisih, ki urejajo priključevanje navadnih elektrarn.

Net metering ali neto meritve

Pri obračunu električne energije in omrežnine se upošteva razlika med prevzeto in oddano delovno električno energijo ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije.

V primeru, da bo proizvedeno premalo električne energije, se razlika energije kupi od dobavitelja električne energije, v nasprotnem primeru se viški brezplačno oddajo dobavitelju.

Pri pravilno dimenzionirani sončni elektrarni za samooskrbo vso potrebno količino energije pokrijete z lastno proizvodnjo v okviru koledarskega leta.

Nekateri predpisi in akti, ki urejajo področje samooskrbe z električno energijo:

  • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE
  • SONDSEE (priloga 5 še posebej ureja priključevanje elektrarn)
  • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
  • Tehnična smernica TSG-N-002:2021, nizkonapetostne električne inštalacije
  • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Vključitev proizvodnega vira v distribucijsko omrežje

Za vključitev elektrarne morate pri distribucijskem podjetju vložiti vlogo za izdajo soglasja za priključitev. V soglasju so navedeni pogoji.

Pred izdajo soglasja bo opravljena preverba dejanskega stanja omrežja in narejen izračun možnosti vključitve. V kolikor je omrežje prešibko za vključitev novega vira, se predlaga zmanjšanje moči proizvodne naprave ali celo zavrne izdajo soglasja.

Oprema mora biti odobrena s strani SODO. Seznam odobrene opreme je na spletni strani SODO.

Kontakt za področje priključevanja obnovljivih virov: Marko Baša, 05 339 67 63

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava