Alt

Komercialna kakovost

Komercialna kakovost označuje razmerje med sistemskim operaterjem in uporabnikom omrežja ter se glede na ciljno aktivnost deli v štiri skupine:

1. Priključevanje na omrežje:

 • Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev [dni];
 • Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela [dni];
 • Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje [dni];
 • Povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje [dni];

2. Skrb za odjemalce:

 • Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov [dni];
 • Povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru [s];
 • Kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra [%];

3. Tehnične storitve:

 • Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (06:00 – 22:00) [h];
 • Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (22:00 – 06:00) [h];
 • Delež neizvedenih ali zapoznelih v naprej dogovorjenih obiskov [%];
 • Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti [dni];
 • Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti [mesecev];
 • Delež napačnih odklopov zaradi napake vzdrževalnega osebja [%];
 • Delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani prekinitvi [%];

4. Merjenje in zaračunavanje:

 • Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca [dni];
 • Število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja [#/leto];
 • Povprečni čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi neplačila [h];

V spodnji tabeli so predstavljeni zajamčeni standardi komercialne kakovosti, ki jih je SODO zavezan zagotavljati:

ZAP. ŠTEVILKA ZAJAMČEN STANDARD ENOTA MEJNA VREDNOST
1. Čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela Delovnih dni 10
2. Čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje Delovnih dni 10
3. Delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani prekinitvi % 100
4. Čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov Delovnih dni 8
5. Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (od 6.00 do 22.00 ure) Ure 5
6. Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (od 22.00 do 6.00 ure) Ure 8
7. Čas, potreben za odpravo okvare števca Delovnih dni 8
8. Število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja (za končne odjemalce do 43 kW ali brez merjenja moči oz. daljinskega odčitavanja) #/leto 1
9. Število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja (za končne odjemalce nad 43 kW ali z merjenjem moči) #/leto 12
10. Čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi neplačila Delovnih dni 3
11. Čas trajanja odprave neskladja odklonov napajalne napetosti (ukrepi, ki ne zahtevajo rekonstrukcije oz. širitve omrežja) Meseci 6
12. Čas trajanja odprave neskladja odklonov napajalne napetosti (ukrepi, ki zahtevajo rekonstrukcijo dela omrežja oz. opreme) Meseci 12
13. Čas trajanja odprave neskladja odklonov napajalne napetosti (ukrepi, ki zahtevajo izgradnjo novega dela omrežja) Meseci 24

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava