Alt

Politika integriranega sistema vodenja

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu je pomemben sestavni del poslovne politike družbe Elektro Primorska d.d. in služi za določanje in uresničevanje ciljev na teh področjih. Politika je vgrajena v poslovne načrte in vse poslovne procese.

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu je pomemben sestavni del poslovne politike družbe Elektro Primorska d.d. in služi za določanje in uresničevanje ciljev na teh področjih. Politika je vgrajena v poslovne načrte in vse poslovne procese.

Zaradi dejavnosti družbe na območju od Triglava do Jadrana, kar obsega 21,4% ozemlja države, skrbimo za stalno informiranje, usposabljanje in motivacijo vseh zaposlenih in dajemo temeljni pomen zaposlenim – sodelavcem kot nosilcem kakovosti in ravnanja z okoljem ter skrbi za varnost in zdravje pri delu.

Vodstvo družbe omogoča pogoje in vire za uspešno delovanje sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter sistema varovanja zdravja in varnosti pri delu, kar zagotavlja neprestano rast na poti k poslovni odličnosti.

Politika na področju kakovosti je v prvi vrsti naravnana v zavezanost izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljševanju in preseganju zakonskih zahtev in pričakovanj odjemalcev. Spodbujamo uvajanje in nenehno izboljševanje mehanizmov, ki razvijajo ustvarjalnost in inovativnost in tako omogočajo dinamični razvoj vseh poslovnih procesov. Načrte kakovosti uresničujemo vsi zaposleni. Uresničevanje kakovosti poslovanja v Elektro Primorska d.d. je naravnano k zmanjševanju stroškov poslovanja ob istočasni visoki profesionalni stopnji opravljanja storitev skladno z zahtevami standarda ISO 9001.

Okoljsko politiko obvladujemo v okviru odgovornega odnosa do okolja v skladu s standardom ISO 14001. Naša dejavnost in naši objekti posegajo v prostor in njegovo namembnost, zato z vzpostavljenim sistemom ravnanja z okoljem obvladujemo pomembne okoljske vidike, povezane z dejavnostjo razdeljevanja električne energije, z vzdrževanjem in graditvijo objektov, z delovanjem elektro kovinskih delavnic in voznega parka. Pri tem upoštevamo stanje okolja ter izpolnjujemo relevantne potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani. S sprejetimi okoljskimi programi v skladu s finančnimi možnostmi družbe uresničujemo okvirne in izvedbene okoljske cilje.

Varnost in zdravje zaposlenih je v naši dejavnosti ključnega pomena zaradi narave dela (delo na terenu ob neugodnih hidrometeoroloških pogojih: veter, dež, sneg, žled, …) in zaradi dela na napravah in postrojih, ki so v normalnem obratovanju pod napetostjo.

Družba je vzpostavila in v svoje poslovne procese integrirala sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu skladno z mednarodnim standardom ISO 45001:2018. Vodstvo družbe izvaja in vzdržuje politiko varnosti in zdravja pri delu:

  • z zagotavljanjem varnih in zdravih delovnih razmer in preprečevanjem možnih okoliščin za nastanek poškodb in okvar zdravja, povezanih z delom,
  • s periodičnim spremljanjem, merjenjem in poročanjem o delovanju sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s cilji in programi za izboljšanje,
  • s spremljanjem in izpolnjevanjem zakonskih zahtev, tehničnih smernic in drugih zahtev, ki so povezane z varnostjo in zdravjem pri delu ter k primernemu in pravočasnemu uvajanju teh zahtev v prakso;
  • z odpravljanjem nevarnosti in zmanjševanjem tveganj za zdravje in varnost pri delu,
  • s stalnim izboljševanjem sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu,
  • s posvetovanjem, sodelovanjem in ustreznim komuniciranjem z delavci in predstavniki delavcev v procesu odločanja o sistemu vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu predstavlja okvir za določanje ciljev kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu. Politiko pregledujemo v okviru rednih letnih vodstvenih pregledov, jo po potrebi dopolnjujemo ali spreminjamo. Vodstvo družbe skrbi, da je politika primerna, ustrezna in voljo vsem zaposlenim na internem spletnem portalu http://portal , kakor tudi drugim zainteresiranim na spletni strani http://www.elektro-primorska.si.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava