Alt

O družbi

Tvorimo pomemben del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije.

Svojim odjemalcem zagotavljamo kakovostno, zanesljivo in varno oskrbo z električno energijo, skrbimo za razvoj in izgradnjo omrežij ter inženiring storitev s področja energetike ob konkurenčnih cenah.

Elektro Primorska d.d. je podjetje z osnovno dejavnostjo distribucije električne energije.

Želimo ostati med nosilci razvoja v državi in širše, zato veliko pozornost namenjamo poslovni odličnosti. S sodobnimi, strokovnimi in učinkovitimi metodami se trudimo dosegati in presegati pričakovanja vseh uporabnikov, lastnikov ter okolja v katerem delujemo.

Zadovoljstvo vseh zaposlenih bo eno najpomembnejših vodil na poti do teh ciljev, skupaj bomo oblikovali uspešen razvoj podjetja in obvladovali nove izzive.

Temeljne dejavnosti družbe Elektro Primorska d.d. so določene v statutu družbe.

Dejavnosti družbe

 1. Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
 2. Splošna mehanična dela
 3. Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 4. Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
 5. Proizvodnja električne energije v HE
 6. Druga proizvodnja električne energije
 7. Distribucija električne energije
 8. Trgovanje z električno energijo
 9. Rušenje objektov in zemeljska dela
 10. Splošna gradbena dela
 11. Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
 12. Električne inštalacije
 13. Druge inštalacije pri gradnjah
 14. Druga zaključna gradbena dela
 15. Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
 16. Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
 17. Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
 18. Druge nastanitve za krajši čas
 19. Dejavnost menz
 20. Cestni tovorni promet
 21. Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
 22. Telekomunikacije
 23. Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
 24. Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 25. Dajanje lastnih nepremičnin v najem
 26. Raziskovanje trga in javnega mnenja
 27. Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
 28. Drugo projektiranje in tehnično svetovanje (vključevanje tehničnega nadzora)
 29. Tehnično preizkušanje in analiziranje
 30. Oglaševanje
 31. Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba Elektro Primorska d.d. je, kot lastnica elektrodistribucijske infrastrukture, z družbo SODO, d.o.o. sklenila Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.

Na podlagi te pogodbe v imenu SODO, d.o.o. opravlja dejavnost distribucije električne energije in druge, s pogodbo določene storitve.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava