OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA

V DRUŽBI ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)[i] in 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) glede obdelav osebnih podatkov z videonadzorom v objektih ter pripadajočih zemljiščih upravljavca Elektro Primorska, d. d.

 Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica,

Telefon: 05/339 6600,

Elektronski naslov info@elektro-primorska.si

Odgovorna oseba za obveščanje posameznikov glede obdelave osebnih podatkov:

Tea Krivec, pravnik II, Elektronski naslov: tea.krivec@elektro-primorska.si

Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer):

Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali elektronski naslov: dpo@elektro-primorska.si.

Ameli Randelj, dipl. ekon., Telefon: 041/302 203,

Namen obdelave osebnih podatkov:

Družba Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju tudi: družba) na podlagi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke tudi z videonadzornim sistemom, ki je z namenom zagotavljanja večje varnosti ljudi in zaščite premoženja, nemotenega izvajanja delovnih procesov, tehničnega varovanja objektov, spremljanja stanja in delovanja elektroenergetskih naprav z namenom nemotene oskrbe odjemalcev z električno energijo ter preventivnega delovanja in odvračanja od nezakonitih ravnanj, nameščen na posameznih lokacijah na način, da nadzoruje vstop v poslovne prostore družbe ali izstop iz njih ter nekatere površine, objekte in delovne prostore družbe, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

  • Zakoniti interes iz točke 6/1(f) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76. členom, 77. členom (videonadzor vstopov v poslovne prostore in izstopov iz njih) in 78. členom ZVOP-2 (videonadzor v delovnih prostorih).
  • Pravilnik o izvajanju avdio in video nadzora in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi Elektro Primorska, d. d.
  • Sklep o uvedbi videonadzora v družbi Elektro Primorska, d. d.

Obrazložitev zakonitih interesov:

Upravljavec je izvedel oceno učinka zakonitih interesov in ugotovil, da je vzpostavitev videonadzora za varovanje ljudi in premoženja upravljavca, pa tudi zaposlenih, nujno potrebna, ter da teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov ne prevladajo nad zakonitim interesom upravljavca.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen:

Slika, lokacija, datum in ura posnetka ob vstopu/izstopu v in iz službenih prostorov ter ob vstopu na nekatere površine, objekte in delovne prostore družbe.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

  • pooblaščene osebe v družbi Elektro Primorska, d. d.
  • pogodbeni obdelovalec Elektro Primorska, d. d. (posamezna podjetja za fizično in tehnično varovanje ter podjetja za vzdrževanje tehnične opreme sistema videonadzora), katerih pogodbene obveznosti družba skrbno nadzoruje,
  • pristojni državni organi (npr. policija, sodišče),
  • na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju

Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo:

Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

Izvaja se spremljanje dogajanja v živo ob gibanju (sprotno spremljanje žive slike) s strani pooblaščenih oseb.

Zvočna intervencija v primeru spremljanja dogajanja v živo ni možna in zvočno snemanje ni možno.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

/

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Posnetki videonadzornega sistema 77. člen ZVOP-2 (videonadzor vstopov v poslovne prostore in izstopov iz njih) in 78. člen ZVOP-2 (videonadzor v delovnih prostorih) se shranjujejo praviloma 1 mesec, potem se samodejno izbrišejo.

Če je določeni videoposnetek potreben za uveljavitev varovanih interesov, je izločen iz zbirke, hranjen ločeno in toliko časa, dokler je potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo teh interesov.

 Informacije o obstoju pravic posameznika:

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do popravka (zameglitev-anonimizacija), ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika.

Vse lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom, tako, da se posameznik lahko izogne vstopu v območje video nadzora. Le-to pa ni mogoče, če želi posameznik vstopiti v službene prostore ter na nekatere površine, objekte in delovne prostore družbe Elektro Primorska, d. d.

Ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:

Zagotovitev osebnih podatkov ni niti zakonska niti pogodbena obveznost.

Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:

Ne, vendar pa se posameznik videonadzoru na območju, ki je pod videonadzorom, ne more izogniti in vstop/izstop v poslovne prostore družbe, nekatere površine, objekte in delovne prostore ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Posameznik lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

V Novi Gorici, 15. 3. 2024

 

[i] Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; GDPR-General Data Protection Regulation)

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava