Digitalizacija zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter aktivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij

Digitalizacija zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter aktivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij

5. 4. 2017

Portorož, 4. april 2017 – Na tretji strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije so predstavniki vseh petih distribucijskih podjetij v ospredje postavili digitalizacijo in z njo prihajajoče izzive. Slednji od elektrodistribucijskih podjetij (EDP) zahtevajo prilagodljivost njihovih omrežij in aktivnejšo vlogo končnega uporabnika. Le kakovostno, redno nadgrajevano, predvsem pa robustno in delujoče omrežje lahko uresničuje svoje temeljno poslanstvo: zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe za odjemalce električne energije v Sloveniji.

Predstavniki petih slovenskih podjetij za distribucijo električne energije (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska) so na današnji konferenci predstavili stanje digitalnega razvoja elektrodistribucijskih podjetij in omrežja v Sloveniji, izpostavili zakonodajne ovire ter istočasno poudarili številne prednosti in izzive, ki jih digitalizacija prinaša končnemu uporabniku. Vsi skupaj so bili enotnega mnenja, da so slovenska EDP pionirska podjetja na področju uvedbe digitaliziranih postopkov. To potrjuje dejstvo, da svoje znanje in izkušnje s tega področja neprestano nadgrajujejo s sodelovanjem v mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih. Vsa njihova prizadevanja potekajo v skladu s prioritetami slovenske energetske politike. Mednje poleg zmanjševanja izpustov, večje energetske učinkovitosti in boljšega izkoriščanja OVE sodijo tudi investicije v pametna omrežja.

mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave GIZ distribucije električne energije in predsednik uprave Elektra Gorenjska, je na tretji strateški konferenci povedal: »Distribucije smo zaradi dejavnosti, ki jo opravljamo, na digitalno transformacijo že pripravljene. V razvojnih projektih aktivno soustvarjamo sisteme, ki bodo sposobni avtomatizirane in medsebojne komunikacijske povezave ter kakovostne obdelave velike količine podatkov. Digitalizacija je v distribuciji sedanjost in ne prihodnost. Že danes ji sledimo. Naša naloga je ustvariti aktivnega uporabnika in verjamem, da smo na dobri poti.«

Na konferenci so se vodilni v vseh petih elektrodistribucijskih podjetjih dotaknili tudi aktualnega dogajanja v energetiki. Izpostavili so ključni premik, ki je potreben za nadaljnji razvoj in nadgradnjo elektrodistribucijskega omrežja v Sloveniji. Zavzemajo se za podelitev lokalnih koncesij neposredno EDP, s čimer bo omogočen kakovosten in učinkovit nadaljnji razvoj dejavnosti distribucije električne energije, prilagojen potrebam in posebnostim lokalnih okolij, v katerih delujejo.

Mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, je izpostavil: »Danes je zaradi globalizacije in informatizacije pretok informacij izjemno pospešen, razvojni procesi so se spremenili, inovacijski cikli so bistveno krajši. Posledično se na elektrodistribucijskem omrežju pojavljajo popolnoma novi in drugačni uporabniki, obnovljivi viri, električna vozila, hranilniki energije, virtualne elektrarne itd. Ti imajo drugačne zahteve in pričakovanja kot odjemalci v preteklosti. Od distribucije, poleg zanesljivega omrežja, pričakujejo podatke, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje oziroma prilagajanje. Zato moramo distribucije uvajati nove tehnologije, razvijati nove storitve in informatizirati poslovanje.«

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, je poudaril: »Dejavnost elektrodistribucije je od vseh elektroenergetskih dejavnosti uporabniku najbližje. Tisoči zaposlenih v slovenskih EDP vlagajo velike napore za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti, zanesljivosti in kakovosti oskrbe z električno energijo za varno in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema. EDP so tradicionalno nosilci razvoja. V 20. stoletju s širjenjem elektrifikacije ter v 21. stoletju s povezavo elektrifikacije in informatizacije v napredne storitve, priključevanje obnovljivih virov, daljinsko odčitavanje, omogočanje naprednih tarif, neto merjenje in individualizacijo komunikacije z uporabniki. Prav zato veliko vlagamo v izpolnjevanje visokih pričakovanj naših uporabnikov, zaposlenih, delničarjev in širše skupnosti.«

Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celje, je dejal: »Z digitalno transformacijo in posledično s spreminjanjem poslovnega modela poslovanja se v Elektru Celje ukvarjamo že nekaj let. Obnovljivi viri energije, E-mobilnost, avtomatizacija distribucijskega omrežja in uporaba sodobnih merilnih naprav pri odjemalcih sprožajo procese zbiranja, obdelave in izmenjave podatkov, na osnovi katerih izvajamo tehnološko optimizacijo delovanja distribucijskega omrežja in povečujemo njegovo učinkovitost. Ta se odraža tudi v ekonomiki njegovega delovanja. Posledica tega je vpeljava novega sodobnega informacijskega sistema. Le tako bo družba sposobna obvladovati elektroenergetsko infrastrukturo, hitro spreminjajoče se poslovne procese in optimizirati poslovanje tako distribucijskega omrežja kot podjetja samega.«

Uroš Blažica, predsednik uprave Elektra Primorska: »V zadnjih dveh desetletjih predstavljajo nove tehnologije, povezane z digitalizacijo omrežja, izjemno pomemben dejavnik pri doseganju ključnih poslovnih ciljev. Digitalizacija omrežja nam omogoča zadovoljevati zahteve in želje vseh relevantnih deležnikov, na katere moramo biti pozorni v želji po doseganju poslovne odličnosti.  V prvi vrsti so tu odjemalci, ki so vedno v središču naše pozornosti.  Sledijo storitve po meri uporabnika in kakovostna oskrba, zaposleni in varnejše delo, družbeno okolje, v katerem delujemo z zmanjšanimi posegi v okolje in seveda delničarji.«

Temeljno poslanstvo EDP-jev ostaja zanesljiva, neprekinjena in kakovostna oskrba z električno energijo. Uporabnik, ne glede na način poslovanja, je za EDP vedno v ospredju. S prihodom digitalizacije postaja pomembna predvsem uporabniška izkušnja ter aktivnosti, ki uporabnike spodbujajo k aktivnemu upravljanju z energijo. To omogočajo napredne merilne naprave, ki jih distribucije pospešeno nameščajo prav pri uporabnikih.

Priročnik konference 2017

Slovenska elektrodistribucija

Vsebine konference in prezentacije predavateljev so na voljo na spletni strani: http://www.giz-dee.si/Novice/ArticleID/15/3-strateška-konferenca-elektrodistribucije-Digitalna-transformacija-slovenske-elektrodistribucije-sporočilo-za-medije

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava