Kohezijska sredstva za 76.564 pametnih števcev do leta 2022

Kohezijska sredstva za 76.564 pametnih števcev do leta 2022

11. 12. 2017

Družba Elektro Primorska je konec leta 2017 podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije. Z uspešnim nastopom na javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017-2022 (JR PS EE 2017), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, bo družba Elektro Primorska prejela nepovratna evropska sredstva za opremljanje merilnih mest z napredno merilno infrastrukturo.

Izgradnja sistema naprednega merjenja je za elektrodistribucijska podjetja, kot tudi za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije in širše družbeno okolje, izjemnega pomena. S to investicijo bomo pri uporabnikih sistema, kakor pri drugih ključnih akterjih na trgu električne energije spodbudili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu.

Zimski paket postavlja v ospredje pametna omrežja, izgradnjo sistema naprednega merjenja, napredne sisteme obračunavanja, digitalizacijo, razpršene vire, informacijsko varnost, varstvo podatkov, predvsem pa vlogo aktivnega uporabnika. Aktivni uporabniki bodo imeli v prihodnosti na trgu z električno energijo ključno vlogo. Naloga elektrodistribucijskih podjetij je opravljanje kakovostnega servisa za uporabnike, dobavitelje in za gospodarstvo na splošno. To pomeni nadaljnja vlaganja v razvoj omrežja in stalno izvajanje vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe.

V okviru projekta Izgradnja naprednega merilnega sistema v Elektro Primorska se bo v obdobju 2017 do 2022 opremilo 76.564 merilnih mest z napredno merilno opremo. Opremljanje merilnih mest bo potekalo po različnih nadzorništvih, glede na strategijo uvedbe Naprednega merilnega sistema in potrjenimi investicijskimi načrti družbe.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih«, specifičnega cilja »Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov«.

Višina upravičenih stroškov projekta znaša 7.505.500,70 EUR. Sofinanciranje je v razmerju EU-Kohezijski sklad : Elektro Primorska, 67:33. Evropska unija prispeva tako iz Kohezijskega sklada 2.476.815,21 EUR in Elektro Primorska 5.028.685,49 EUR.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava