Odziv skupine Elektro Primorska na članek portala Siol.net

Odziv skupine Elektro Primorska na članek portala Siol.net

14. 2. 2018

V skupini Elektro Primorska ostro zavračamo navedbe včeraj objavljenega članka na portalu Siol.net, kjer piše, da naj bi družba E 3, d. o. o. preko posrednika Etrad3 nove kupce pridobivala s pomočjo spornih poslovnih praks in da naj bi njihovi akviziterji pod pretvezo ali celo z lažnimi dokumenti vstopali v hiše ljudi, ki elektriko kupujejo pri drugih dobaviteljih, ter jih prepričevali v zamenjavo dobavitelja. Pridobljene stranke s prehodom na dobavitelja E 3, d. o. o. znižajo strošek in ceno na kWh. S svojim delom torej omogočamo prihranke pri porabljeni električni energiji in delamo v dobro odjemalcev. Gre že za drugi članek z enako zavajajočo vsebino in lažnimi navedbami. V Elektru Primorska smo mnenja, da želi konkurenca, ki je na področju posredniške prodaje manj uspešna kot naša hčerinska družba, škoditi poslovnemu uspehu, ugledu družbe in preprečiti nadaljevanje uspešnega pridobivanja odjemalcev, ter posredno vplivati na nižanje vrednosti podjetja. Menimo, da članek tudi časovno ni naključno objavljen, saj je družba E 3, d. o. o. v postopku strukturnega preoblikovanja.

Družba E 3, d. o. o. se je od izčlenitve leta 2011 soočala z izgubo strank in posledično z izgubo tržnega deleža. Da bi uspeli ohranili obstoječe, ter pridobiti nove stranke je bilo sprejetih več ukrepov. Prenovljena je bila ponudba, uredili so se poslovni procesi ter uvedli novi prodajni kanali. Po vzoru zavarovalnic in tudi drugih trgovcev električne energije je bila sprejeta odločitev o uvedbi zunanjega prodajnega kanala, ki se je izkazala kot dobra poslovna poteza. V obdobju sodelovanja s podjetjem Etrad3 d. o. o. družba E 3, d. o. o. uspešno pridobiva stranke, pri čemer je treba še enkrat poudariti, da se je vsem odjemalcem, ki so na novo sklenili pogodbo z dobaviteljem E 3, d. o. o. znižala cena električne energije in posledično strošek za porabljeno energijo.

Še posebej pa bi želeli poudariti, da je bilo veliko truda in energije vloženega skrbi za korektno in transparentno delo prodajalcev na terenu, saj se v E 3 dobro zavedajo, da lahko pridobijo in obdržijo odjemalce le s strokovnim in poštenim delom. V ta namen ima posrednik Etrad3 izdelana navodila in pravilnike o obnašanju prodajalcev, E 3 pa ima ključne točke protokola obnašanja in predstavitve zastopnikov objavljene na spletni strani na povezavi https://www.e3.si/o-nas/novice/v-družbi-e-3-doo-spodbujamo-korekten-in-profesionalen-pristop-pri-pridobivanju-odjemalcev-električne-energije/. Vsaka utemeljena kršitev ‘Pravilnika poslovanja, navodil in protokola’ je sankcionirana s takojšnjo prekinitvijo pogodbe o zastopanju. E 3, d. o. o. in Etrad3 se ne poslužujeta spornih poslovnih praks za pridobivanje odjemalcev. Prodajalci podjetja Etrad3 imajo vedno pri sebi na vidnem mestu identifikacijsko kartico in vedno se predstavijo strankam. Stranke imajo možnost identiteto posameznika tudi preveriti tako pri Etrad3 kot pri E 3. Stranke so s prodajnim pristopom prodajalcev podjetja Etrad3 in ponudbo podjetja E 3 zelo zadovoljne, zato se jih približno 89 % odloči za podaljšanje pogodbe. Ta odstotek izkazuje kakovostno izvedeno prodajo, zaupanje in zadovoljstvo strank. Iz Poročila Agencije za energijo, ki je dostopen na povezavi https://www.agen-rs.si/documents/10926/120732/Poro%C4%8Dilo-o-razvoju-cen-in-u%C4%8Dinkovitosti-trga-z-ee/f5666c23-a6c1-44d4-ad83-0473f6518265 je razvidno, da so svoj tržni delež v 1. polletju 2017 v primerjavi z letom 2016 najbolj povečali nekateri manjši dobavitelji in E 3 ter GEN-I. »Posamezni manjši dobavitelji so v prvih šestih mesecih leta 2017 pridobili veliko število novih odjemalcev. En manjši dobavitelj je v tem času pridobil več kot 5000 novih odjemalcev. Glede na dejstvo, da je na trgu veliko število dobaviteljev z ugodnimi ponudbami o nakupu energije, je tako veliko povečanje presenetljivo«.

Podjetje E 3, d. o. o. pogodbenemu partnerju za opravljene storitve plačuje skladno s podpisano pogodbo. Vsa plačila so bila izvedena na račun podjetja v Sloveniji skladno z vsemi predpisi in veljavno zakonodajo. Pogodbeni izvajalec samostojno upravlja s številom prodajalcev in družbi E 3 zagotavlja, da ne poslujejo v davčnih oazah. V postopku davčnega nadzora niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Napačne in zavajajoče so tudi navedbe portala Siol.net, da lahko Etrad3 po trimesečnem odpovednem roku prekine pogodbo z E 3, d.o.o. in vse stranke prenese h konkurenci. Pogodba med partnerjema ima jasna in stroga določila varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti. Stranke so vezane pri dobavitelju E 3, d.o.o. in zanje skrbi družba E 3, d.o.o., ki dobavlja energijo, izdaja račune ter izvede morebitno menjavo dobavitelja in podobno.

V E 3, d. o. o. je skrb za kupce na prvem mestu in osebna prodaja se je pokazala kot eden boljših prodajnih kanalov, zato bomo še naprej delovali v tej smeri. Načrtujemo nove produkte in storitve, ki jih bomo tržili tudi preko tega prodajnega kanala.

Uprava družbe

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava