Sklepi 20. redne seje skupščine družbe Elektro Primorska d. d.

Sklepi 20. redne seje skupščine družbe Elektro Primorska d. d.

3. 7. 2015

Nova Gorica, 3.7.2015 – Na današnji 20. skupščini delničarjev družbe Elektro Primorska d.d., ki je potekala na sedežu družbe v Novi Gorici, je bilo navzočega 89,96 % kapitala oziroma 16.885.947 delnic z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom družbe Elektro Primorska d.d. in skupine Elektro Primorska za leto 2014. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za opravljeno delo v preteklem letu ter o imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015.

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, vključno  s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2014.

Skupščina je potrdila sklep, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2014 v znesku 1.481.000 EUR v celoti izplača delničarjem v obliki dividend v višini 0,0786 EUR bruto na delnico. Dobiček se izplača najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini.

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za poslovno leto 2014.

Potrjen je bil predlog imenovanja pooblaščene revizijske družbe Ernst&Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2015.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava