Sklepi 21. seje skupščine družbe Elektro Primorska d. d.

Sklepi 21. seje skupščine družbe Elektro Primorska d. d.

26. 7. 2016

Nova Gorica, 26. avgust 2016 – Na današnji 21. seji skupščine Elektra Primorska d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2015, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Delničarji so upravo pooblastili tudi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, na kateri je bilo prisotnega 84,020 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Primorska za leto 2015 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2015.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 5.873.564,13 EUR. Del bilančnega dobička v višini 3.142.513,27 EUR bo izplačan delničarjem v obliki dividend v višini 0,1669 EUR bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 2.731.050,86 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so bili na dan zasedanja skupščine vpisani v KDD.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

Na skupščini so sprejeli nov statut družbe Elektro Primorska d.d. ter za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

Delničarji so sprejeli tudi sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava