Sklepi 24. skupščine družbe Elektro Primorska

Sklepi 24. skupščine družbe Elektro Primorska

28. 6. 2019

Nova Gorica, 28. junij 2019 – Na današnji 24. seji skupščine Elektra Primorska, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2018, s prejemki uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter poročilom uprave o lastnih delnicah. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, na kateri je bilo prisotnega 87, 55 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Primorska za leto 2018 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2018.

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2018 v višini 2.200.470,22 EUR se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 27. 9. 2019 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26. 9. 2019.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

Na skupščini so za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o.

Družba Elektro Primorska je v letu 2018 poslovala uspešno in dosegla večino zastavljenih ciljev, ki so bili določeni s poslovnim načrtom. V letu 2018 je družba ustvarila nekaj več kot 6,6 milijona EUR čistega dobička.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava