Sklepi 26. seje skupščine delničarjev

Sklepi 26. seje skupščine delničarjev

20. 8. 2021

Nova Gorica, 1. julij 2021 – Na današnji 26. seji skupščine Elektra Primorska, d. d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2020 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe in dopolnitve statuta in izvolila štiri nove člane nadzornega sveta družbe Elektro Primorska, d. d., predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, d. d., na kateri je bilo prisotnega 87,2 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Primorska za leto 2020 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2020.

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2020 v višini 2.254.067,76 EUR bo v celoti izplačan delničarjem v obliki dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 29. 9. 2021 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28. 9. 2021.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

Skupščina je potrdila tudi sklep o spremembi in dopolnitvi statuta in pooblastila nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o spremembi statuta, ki se nanaša na dejstvo, da od 5. 1. 2021 Elektro Primorska zaradi prodaje 100 % deleža hčerinske družbe ni več skupina, ter dopolnitve, da lahko Uprava s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Skupščina je za člane nadzornega sveta družbe Elektro Primorska, d. d., kot predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje izvolila Julijana Fortunata, Darka Lična, Jasno Kalšek in Pavla Reberca z začetkom mandata 30. 8. 2021.

Pri nekaterih sklepih so bile napovedane izpodbojne tožbe malih delničarjev.

Družba Elektro Primorska je v letu 2020 poslovala uspešno in dosegla večino zastavljenih ciljev, ki so bili določeni s poslovnim načrtom. V letu 2020 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 5.905.713 EUR.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava