Razpis za predsednika uprave

Razpis za predsednika uprave

26. 3. 2024

Nadzorni svet družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica skladno z določili Statuta delniške družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d. objavlja razpis za delovno mesto: PREDSEDNIK/-CA UPRAVE (m/ž)

Nadzorni svet družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica skladno z določili Statuta delniške družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d. objavlja razpis za delovno mesto:

PREDSEDNIK/-CA UPRAVE (m/ž)

Za predsednika/-co uprave je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2) oziroma magisterij po bolonjski izobrazbi s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
 • najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
 • sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo,
 • izkazuje neoporečnost in osebno integriteto.

Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko po lastni presoji povabi kandidate na pogovor.

Predsednika/-co uprave bo imenoval nadzorni svet družbe.

Nadzorni svet si pridržuje pravico, da na osnovi tega razpisa ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Postopek izbire bo potekal skladno z določili o varovanju osebnih podatkov.

K vlogi je potrebno priložiti:

 1. življenjepis v Europass obliki,
 2. overjeno kopijo diplome,
 3. potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za tuje državljane),
 4. potrdilo o znanju tujega jezika,
 5. izpis delovne dobe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 6. izjavo kandidata, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju kandidata (Priloga 2)
 7. potrdilo o nekaznovanosti,
 8. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,
 9. utemeljitev kandidature s programom dela za celotno mandatno obdobje (Priloga 1).

Dokazila iz 5. do 8. točke ne smejo biti starejša od enega meseca.

Prilogi iz 6. in 9. točke sta objavljeni na spletni strani družbe:

https://elektro-primorska.si/category/aktualno/

Kandidati/-ke morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev dostaviti najkasneje do 15. 4. 2024 do 12. ure na naslov:  Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, s pripisom »NE ODPIRAJ« ter »Za nadzorni svet – prijava na razpis za predsednika uprave«.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo prispele pravočasno in z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.

Za potrebe priprave utemeljitve kandidature s programom dela za celotno mandatno obdobje naj kandidati uporabijo javno objavljene podatke iz letnih poročil družbe objavljenih na spletni strani družbe: https://www.elektro-primorska.si

Vsem listinam izdanim v tujem jeziku morajo biti priloženi prevodi besedil v slovenskem jeziku izdani po sodnem tolmaču za slovenski jezik.

Kandidati bodo o izbiri/neizbiri obveščeni v osmih dneh po imenovanju izbranega kandidata.

Elektro Primorska, d. d.

Predsednik nadzornega sveta Darko Ličen

Razpis predsednik uprave

Priloga 1

Priloga 2

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava