Sklepi 22. seje skupščine delniške družbe

Sklepi 22. seje skupščine delniške družbe

5. 7. 2017

Nova Gorica, 5. julij 2017 – Na današnji 22. seji skupščine Elektra Primorska, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2016, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter poročilom uprave o lastnih delnicah. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter imenovanju članov nadzornega sveta družbe. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, na kateri je bilo prisotnega 89,43 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Primorska za leto 2016 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2016.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2016 znašal 2.185.138,09 EUR. Del bilančnega dobička v višini 2.066.311,28 EUR bo izplačan delničarjem v obliki dividend v višini 0,11 EUR bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 118.826,81 EUR ostane nerazporejen. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki bodo na dan 2. 10. 2017 vpisani v delniško knjigo. Društvo Mali delničarji in G.I. Dakota Investments Limited sta k tej točki napovedala izpodbojni tožbi.

Skupščina je za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev družbe Elektro Primorska, d. d. za štiriletno mandatno obdobje z začetkom 29. 8. 2017 imenovala Stanislava Rijavca, Darka Lična, Nikolaja Abrahamsberga in Rudolfa Pečovnika.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

Na skupščini so za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava