Sklepi 25. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska, d. d.

Sklepi 25. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska, d. d.

10. 7. 2020

Nova Gorica, 10. julij 2020 – Na današnji 25. seji skupščine Elektra Primorska, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2019, s prejemki uprave in nadzornega sveta in politiko prejemkov organov vodenja ter revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska na kateri je bilo prisotnega 86,59 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Primorska za leto 2019 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2019.

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2019 v višini 2.629.745,72 EUR se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 6. 11. 2020 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 5. 11. 2020.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

Skupščina je odločala o povečanju osnovnega kapitala tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 32.081.977,21 EUR, po povečanju bo osnovni kapital družbe znašal 110.465.794,61 EUR. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic.  S povečanjem osnovnega kapitala bo družba dosegla višjo finančno stabilnost in boniteto, omogočen bo tudi višji obseg investicij in s tem zanesljivejše elektrodistribucijsko omrežje.  Pooblaščenca malih delničarjev iz Društva MDS in delničarja G. I. Dakota Investments Limited sta zoper sprejeti sklep napovedala izpodbojno tožbo.

Skupščina je tudi sprejela sklep o znižanju prejemkov članom nadzornega sveta in revizijske komisije, ki so si med epidemijo znižali prejemke za 30 odstotkov.

Družba Elektro Primorska je v letu 2019 poslovala uspešno in dosegla večino zastavljenih ciljev, ki so bili določeni s poslovnim načrtom. V letu 2019 je družba ustvarila nekaj več kot 8 milijonov EUR čistega dobička.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava